جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر زنجان با حضور رئیس و اعضای کمیسیون و مدیران سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان

1397/11/01

جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر زنجان با حضور رئیس و اعضای کمیسیون و مدیران  سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان

1/21/2019 12:47:42 PM

نوشته شده توسط: Saatchi