کمیسیون ها


کمیسیون بودجه و امور حقوقی

 

دبیر کمیسیون : آقای رضا اجاقلو

 


 

کمیسیون توسعه عمران و محیط زیست شهری

 

دبیر کمیسیون: آقای محسن جزء براتی


 

کمیسیون شهرسازی و معماری

 

دبیر کمیسیون: آقای سعید شاهمرادی


 

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و ورزش سلامت شهری

 

دبیر کمیسیون: آقای شاهپور اجلی


 

کمیسیون اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذاری

 

دبیر کمیسیون: آقای محسن جزء براتی


 

کمیسیون پیگیری و نظارت

 

دبیر کمیسیون: آقای سعید شاهمرادی


کمیسیون حمل نقل عمومی، بهبود ترافیک و خدمات شهری

 

دبیر کمیسیون: آقای شاهپور اجلی