مصوبات 6 ماهه اول سال 94 كميته مناسب سازي شورا

1394/07/07
1/9/2016 10:11:52 AM
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مصوبات 6 ماهه اول سال 94 كميته مناسب سازي شورا


-        شهرداري از صدور پايانكار براي ساختمانهاي عمومي كه مناسب سازي نشده اند جلوگيري به عمل آورد.

-        شهرداري نسبت به تهيه و نصب ست هاي ورزشي و همچنين وسائل بازي ويژة معلولين در تعدادي از پارك هاي سطح شهر به صوزت پايلوت اقدام نمايد.

-        شهرداري نسبت به مناسب سازي پارك هاي سطح شهر جهت استفادة معلولين اقدامات لازم را طبق ضوابط موجود انجام دهد.

-        باتوجه به عدم اجراي مناسب خطوط بريل و رمپ ها جهت استفادة معلولين در سطح شهر ضمن برگزاري كارگاه آموزشي براي ناظران، نظارت بيشتري بر كار پيمانكاران صورت گيرد.

-        باتوجه به اينكه طرح جديد سبزه ميدان در مرحلة طراحي مي باشد حتماً طراحي به گونه اي صورت پذيرد كه دسترسي معلولين و سالمندان در آن براحتي امكان پذير باشد.

-        معاونت فرهنگي نسبت به فرهنگ سازي و توصيه هاي شهروندي به رعايت حقوق همديگر علي الخصوص معلولين اقدامات لازم را انجام دهد.

-        معاونت ترافيك جهت جلوگيري از پارك خودروها در مقابل پل ها نسبت به نصب علائم اقدامات لازم را انجام دهد.

-        جلسه اي در تاريخ 6/4/94 با حضور فرماندار شهرستان، مدير كل بهزيستي استان، شهردار و معاونين شهرداري، جامعة معلولين استان و كانون تواناي قزوين برگزار گرديد و باتوجه به تجربيات كانون تواناي قزوين در سرويس دهي به معلولين مقرر گرديد با استفاده از اين تجربيات شهرداري نسبت به راه اندازي آژانس ويژة  معلولين اقدام نمايد.


نوشته شده توسط: Admin -- تعداد بازدید ها: 1623

/Page/11030/ مصوبات 6 ماهه اول سال 94 كميته مناسب سازي شورا