اعضای کمیسیون ها


کمیسیون بودجه و امور حقوقی

 

دبیر کمیسیون : رضا اجاقلو

 


 

کمیسیون عمران و خدمات شهری

 

دبیر کمیسیون:محسن جزء براتی


 

کمیسیون شهرسازی و معماری

 

دبیر کمیسیون: سعید شاهمرادی


 

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

 

دبیر کمیسیون: شاهپور اجلی


 

کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری

 

دبیر کمیسیون: روح اله محمدی


 

کمیسیون پیگیری و نظارت

 

دبیر کمیسیون: روح اله محمدی


 

کمیسیون ورزش و سلامت

 

دبیر کمیسیون : رضا اجاقلو

 


 

کمیسیون حمل نقل عمومی، بهبود ترافیک و خدمات شهری

 

دبیر کمیسیون: شاهپور اجلی
 


کمیسیون مناسب سازی محیط شهری

دبير كميسيون: سعيد شاهمرادي