کمیسیون اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذاری


اعضای کمیسیون اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذاری

 

 

   

     

دبیر کمیسیون: آقای محسن جزء براتی


کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - جلسه شصت و سوم

1394/10/19

شصت و سومين جلسه كميسيون اقتصادي و سرمايه گذاري شوراي اسلامي شهر زنجان رأس ساعت 12:30 روز يكشنبه مورخ 19/7/94 به رياست آقاي مهندس خدادادي در سالن ولايت شوراي اسلامي شهر زنجان با حضور اعضاي محترم و امضا كنندگان ذيل تشكيل، و پس از بررسي موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت. -- ادامه


کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - جلسه شصت و دوم

1394/10/19

شصت و دومين جلسه كميسيون اقتصادي و سرمايه گذاري شوراي اسلامي شهر زنجان رأس ساعت 12:30 روز يكشنبه مورخ 5/7/94 به رياست آقاي مهندس خدادادي در سالن ولايت شوراي اسلامي شهر زنجان با حضور اعضاي محترم و امضا كنندگان ذيل تشكيل، و پس از بررسي موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت. -- ادامه


کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - جلسه شصتم

1394/06/06

کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - جلسه شصتم -- ادامه


کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - جلسه شصت و یکم

1394/06/016

کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - جلسه شصت و یکم -- ادامه