کمیسیون بودجه و امور حقوقی، اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذاری