کمیسیون شهرسازی و معماریطرح های پیشنهادی ارائه شده از سوی رئیس کمیسیون شهر سازی و معماری

1396/11/19

طرح های پیشنهادی ارائه شده از سوی رئیس کمیسیون شهر سازی و معماری که به تصویب شورای اسلامی شهر زنجان رسیده است -- ادامه


بازديد رئيس كميسيون شهر سازي و معماري شوراي اسلامي شهر زنجان از مجموعه خانه بوران شهرداري

1396/07/17

حميد رضا حميدي ، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهرزنجان از مجموعه خانه بوران شهرداري زنجان در روز سه شنبه مورخ 15-7-96 بازديد ميداني انجام داد. -- ادامه


بازديد رئيس كميسيون شهر سازي و معماري شوراي اسلامي شهر زنجان از اداره زيبا ساز شهر زنجان

1396/07/04

بازديد رئيس كميسيون شهر سازي و معماري شوراي اسلامي شهر زنجان از اداره زيبا ساز شهر زنجان -- ادامه