حمیدرضا حمیدی

عضو شورای شهر در دوره پنجم;
پست الکترونیکی: Hamidi@Zanjanshora.ir

تحصیلات:

محل تولد -- سال تولد


;
تصاویر:

اخبار مربوط :