فخرالدين رستمی

عضو شورای شهر در دوره چهارم;
پست الکترونیکی:

تحصیلات:

محل تولد زنجان -- سال تولد 1345


محل خدمت :

        آموزش و پرورش

 سوابق :

 • فرهنگی – دبیر ، مربی پرورشی – معاونت پرورشی
 • مشاور سازمان دانش آمزي استان زنجان
 • عضو تعاونی مسکن
 • عضو هسته مشاوره و مدرس آموزشی خانواده
 • مدرس قانون اساسی
 • مدرس دانشگاه هاي پيام نور

  سمت هاي فعلي در شوراي اسلامي شهر زنجان :

 • رئيس كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري
 • سخنگوي شوراي اسلامي شهر زنجان
 • نماینده شورا در کمیسیون قانون حفظ و گسترش فضاهاي سبز در شهرها
 • نماینده شورا در سازمان پارك ها و فضاي سبز
 • نماینده شورا در کمیته حقوقی
 • نماینده شورا در کمیسیون ماده 64 قانون مالیات ها
 • نماینده شورا در كميته تملكات
 • عضو کمیسیون عمران و خدمات شهری شورا
 • عضو کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورا
;
تصاویر:

اخبار مربوط :