جلسه کمیسیوم برنامه، بودجه، سرمایه گذاری و امور حقوقی شورا

1401/6/5
28/08/2022 08:59:17 ق.ظ

جلسه کمیسیوم برنامه، بودجه، سرمایه گذاری و امور حقوقی شورا با بررسی لوایح و نامه های ارسالی به کمیسیون در سالن جلسات شورا برگزار شد.