جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی

1401/6/12
05/09/2022 10:41:02 ق.ظ

جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی با دستور کار طرح و بررسی لوایح و نامه های ارسالی به کمیسیون برگزار شد.