کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا

1401/6/29
21/09/2022 12:21:16 ب.ظ

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا با موضوع طرح و بررسی لوایح و نامه های ارسالی به کمیسیون برگزار شد.