کمیسیون بودجه و سرمایه گذاری

1394/06/016


رئیس کمیسیون :مجید ناصحی مقدم

نایب رئیس کمیسیون :حسین حمزه لو پاک

منشی کمیسیون: خانم ابوبصیر

🔴اعضای کمیسیون: منصور مرادلو- داوود حسنی - سعید نجفی - محمد کاظم مجتهدی-اسحاق اسماعیلی


نویسنده:Admin -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2314