مصوبات دي ماه و بهمن ماه 94 شورای اسلامی شهر زنجان

1394/12/27
17/03/2016 12:58:05 ب.ظ

مصوبات دي ماه و بهمن ماه 94 شورای اسلامی شهر زنجان


*لايحه در خصوص تنفيذ موضوع مزايده بيلبوردهاي تبليغاتي شهرداري زنجان، برابر بند 14 ماده 71 قانون تشكيلات، وظائف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و ماده 18 آئين نامه معاملات شهرداري تهران تسري يافته به مراكز استان ها، تصميم مورخه 94/7/25 كميسيون معاملات عمده شهرداري در خصوص برنده اعلام شدن كانون تبليغاتي شبكه سبز در مزايده بيلبوردهاي تبليغاتي با مجموع مبلغ پيشنهاي 25/175/999/760 ريال (بيست و پنج ميليارد و يك صد و هفتاد و پنج ميليون و نهصد و نود و نه هزار و هفتصد و شصت ريال) جهت تصويب و تنفيذ بحضور ارسال مي گردد. موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.      

* لايحه در خصوص پيشنهاد تملك سرقفلي دكه هاي واقع در سه راه امجديه موسوم به بازارچه شهرداري، در نظر است در صورت تصويب شوراي اسلامي شهر، در اجراي مفاد صورتجلسه بررسي پرونده هاي اداره املاك مورخ 94/6/1و در راستاي ساماندهي نما و منظر شهري و باتوجه به وجود معضلات و مشكلات بهداشتي و... بازارچه واقع در سه راه امجديه موسوم به بازارچه شهرداري، نسبت به تملك سرقفلي دكه هاي واقع در بازارچه مذكور و جمع آوري آنها از محل رديف شماره 3609012 بودجه مصوب سالجاري تحت عنوان (ساماندهي و نوسازي بازارچه چاقو فروشي خيابان امجديه و خيابان ضيائي) تا سقف اعتبار مصوب به ميزان 4 (چهار) ميليارد ريال اقدام گردد. موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.      

* لايحه در خصوص مساعدت مالي به مساجد، در نظر است نسبت به پرداخت مبلغ 360 (سيصد و شصت) ميليون ريال به ازاء هر مسجد 30 (سي) ميليون ريال براي 12 مسجد (طبق ليست پيوستي) از محل بودجه فرهنگي ماده 5 رديف 20507 خدمات شهري (هزينه هاي آموزشي شهروندان) جهت شركت در اجراي برنامه هاي فرهنگي و مذهبي اقدام گردد.

 1. مسجد فتح المبين واقع در مزار شهداي بالا به شماره نامه 4485/93
 2. مسجد حضرت ابوالفضل (ع) واقع در ميدان استقلال به شماره نامه 873/94
 3. مسجد پنج تن آل عبا واقع در تقاطع جهاد به شماره نامه 4425/93
 4. مسجد علي بن موسي الرضا (ع) واقع در خيابان مطهري به شماره نامه 4681/93
 5. مسجد امام حسين (ع) واقع در شهر آراء به شماره نامه 250/94
 6. مسجد وليعصر (عج) واقع در شهرك اميركبير به شماره نامه 3510/94
 7. مسجد امام هادي (ع) واقع در اعتماديه به شماره نامه 2739/94
 8. مسجد وليعصر (عج) واقع در كوي سعيديه به شماره نامه 456/94
 9. مسجد فاطمه الزهرا (س) واقع در كوي فاطميه به شماره نامه 2740/94
 10.  تكيه قهرمان واقع در خيابان امام (ره) به شماره نامه 1637/94
 11. مسجد ثامن الائمه واقع در بلوار استقلال به شماره نامه 1086/94
 12. مسجد احمديه (هيات متوسلين حضرت موسي بن جعفر (ع)) به شماره نامه 3528/94

*لايحه در خصوص پيشنهاد واگذاري دو قطعه زمين معوض ديگر از اراضي كوي خرداد به وراث مرحوم رحيم امامي از بابت مبلغ (000/215/866 ريال) مابه التفاوت بهاء نقدي تملك املاك تحت پلاكهاي ثبتي 239- 238- 203- 101- 62 همگي /1/4434 واقع در طرح فضاي سبز (شهرك شهداء)، در اجراي مجوزهاي صادره به شماره هاي 5359/103/ش- 25/12/92 و 4368/103/ش مورخ 15/10/93 شوراي محترم اسلامي شهر در ارتباط با تملك پلاكهاي ثبتي 239- 238- 203- 101- 62 همگي /1/4434 تحت مالكيت وراث مرحوم رحيم امامي واقع در طرح فضاي سبز شهرك شهداء در قبال (واگذاري 5 قطعه زمين معوض به شماره هاي (21-22-23- 26- 27) همگي با كاربري تجاري از قطعات واقع در كوي الهيه و پرداخت مبلغ 816/215/000ريال مابه التفاوت)، با عنايت به موافقت مالك، در نظر است در صورت تصويب شوراي محترم اسلامي شهر، بجاي مبلغ مابه التفاوت صدرالذكر، نسبت به واگذاري دو قطعه زمين معوض ديگر از فاز 3 كوي خرداد (نانوايان) به پلاكهاي ثبتي 155 و 154/2/5303 جمعاً به ارزش 860/000/000ريال (بر اساس ارزيابي هيئت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري مورخ 94/8/23ثبت شده در دبيرخانه شهرداري به شماره 42473 مورخ 94/9/10) و پرداخت مبلغ 6/215/000ريال بعنوان مابه التفاوت در وجه وراث اقدام گردد. موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

*لايحه در خصوص تعرفه پيشنهادي عوارض و بهاي خدمات سال 1395، در راستاي اجراي تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده ابلاغي سال 1387 مبني بر اينكه عوارض محلي جديد ميبايست تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد توسط شوراي اسلامي شهر تصويب و سپس اعلام عمومي گردد، بدينوسيله به پيوست تعرفه پيشنهادي عوارض و بهاي خدمات سال 1395 با رويكرد شفاف سازي كدهاي درآمدي و رعايت قوانين و مقررات مربوطه و لحاظ كليه جوانب و شرايط اقتصادي حاكم بر شهر و كشور در هفت فصل (شرح كامل پيوست) تنظيم و جهت تصويب و اجرا در سال 1395 به شوراي محترم اسلامي شهر تقديم مي گردد. موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.      

* لايحه در خصوص پيشنهاد الحاق كوچه بن بست به ملك آقاي علي اديبان و شركاء در حد غربي پلاكهاي ثبتي 9303/1401/5299 اصلي 11034/1401/5299 واقع در كوي اسلام آباد، با توجه به درخواست آقاي علي اديبان و شركاء مالكين پلاكهاي ثبتي 9303/1401/5299 اصلي و 11034/1401/5299 اصلي بخش يك زنجان واقع در كوي اسلام آباد مبني بر تقاضاي تجميع پلاكهاي فوق و ادغام عرصه كوچه بن بست به مساحت 4/24 متر مربع به پلاكهاي موصوف كه جزء محدوده اوليه پلاك 1401/5299 اصلي مي باشد، در نظر است در صورت تصويب شوراي محترم اسلامي شهر  و در اجراي ماده 19 قانون نوسازي و عمران شهري (اصلاحي 1388/10/8)  و مفاد صورتجلسه بررسي پرونده هاي اداره املاك مورخ 93/12/26و برابر نامه شماره 16734- 1/8/93/ص مورخ 93/11/13شرداري منطقه يك مبني بر عدم وجود هرگونه تأسيسات شهري اعم از زيرزميني و روزميني در محل مذكور، نسبت به واگذاري عرصه كوچه بن بست به مساحت 4/24 مترمربع جهت ادغام به پلاكهاي صدرالاشاره در قبال اخذ مبلغ 122/000/000ريال برابر نظريه هيئت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري به شماره 4258 مورخ 94/9/23به نامبردگان اقدام گردد. موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.  

* نامه درخصوص تنفيذ مزايده قطعه شماره پلاك 1 ثبتي 5265/38 فاز 3 كوي گلشهر كاظميه، به استناد ماده 18 آئين نامه معاملات شهرداري تهران و تسري آئين نامه مذكور به شهرداري هاي مراكز استانها صورتجلسه مورخ 94/11/3كميسيون معاملات عمده شهرداري درخصوص انتخاب آقايان سبزعلي و بهرام محمدي بعنوان برنده مزايده قطعه شماره 1 پلاك ثبتي 5265/38 فاز 3 كوي گلشهر كاظميه با مجموع مبلغ پيشنهادي 11/072/588/800ريال( يازده ميليارد و هفتاد و دوميليون و پانصد و هشتاد و هشت هزار و هشتصد ريال) جهت تصويب و تنفيذ معامله به حضور ارسال مي‌گردد، موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

*لايحه در خصوص جايزه خوش حسابي براي عوارض خودرويي، عوارض كسب و پيشه و جرايم كميسيون ماده 100 (ق.ش) ، در نظر است جايزه خوش حسابي براي مؤديان عوارض خودرويي، عوارض كسب و پيشه و جرايم كميسيون ماده 100 (ق.ش) در كليه كاربريها با شرايط برخورداري به شرح ذيل اقدام نمود‌:

 1. مؤديان با پرداخت عوارض خودرويي و جرائم مربوطه و عوارض كسب و پيشه مشمول 25% جايزه خوش حسابي مي گردند.
 2. كليه مؤدياني كه نسبت به پرونده هاي مربوط به آنان در كميسيون ماده 100 (ق.ش) رأي بر ابقاء بنا صادر شده و در صورت تعيين تكليف و پرداخت به صورت اقساط مشمول 15% خوش حسابي نسبت به كليه جرايم كميسيون ماده 100 (ق.ش) خواهند شد.
 3. شرايط استفاده از جايزه خوش حسابي صرفاً منوط به تعيين تكليف مبلغ بدهي تا تاريخ تعيين شده مي باشد.
 4. بازده زماني اين نوع جايزه خوش حسابي محدود و از تاريخ ابلاغ لغايت 94/12/20بوده و قابل تمديد نمي باشد.

* نامه در خصوص درخواست تأييد و صدور مجوز اعمال ماده 8 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك ... مصوب 1358/11/17در خصوص پروژه هاي پاركينگ طبقاتي سعدي (كوچه سينما قدس) و دروازه ارك (موسوم به باشگاه شهرداري)، با عنايت به لزوم احداث و اجراي طرح پاركينگ هاي طبقاتي سعدي (كوچه سينما قدس) و دروازه ارك (موسوم به باشگاه شهرداري) بنا به نياز مبرم شهروندان جهت بهره مندي از خدمات پاركينگ عمومي در بافت مركزي شهر و بنا به كمبود شديد فضا جهت توقف خودرو در محل هاي مذكور، شهرداري زنجان در نظر دارد نسبت به تملك 6 باب مغازه واقع در طرحهاي موصوف، ابتدا از طريق توافق با مالكين  و ارزيابي برابر نظريه هيأت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري و در صورت عدم امكان توافق، صرفاً با اعمال ماده 8 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك ... مصوب 1358/11/27اقدام نمايد. موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

* لايحه در خصوص پيشنهاد انعقاد تفاهمنامه با شركت جهاد نصر جهت اجراي طرح پاركينگ طبقاتي به صورت مشاركتي و تملك ملك به پلاك ثبتي شماره 1/402 واقع در محور داودقلي، در راستاي اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري و بموجب درخوست شركت جهاد نصر زنجان به شماره 69687 مورخ 94/5/4در نظر است در صورت تصويب شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به اجراي طرح پاركينگ طبقاتي عمومي به صورت مشاركتي با شركت جهاد نصر در محور داود قلي با انعقاد تفاهمنامه و در قالب عقد قرارداد مشاركت مدني با اخذ نظريه كارشناس رسمي دادگستري و احداث بنا طبق ضوابط كاربري محل موصوف و با اخذ مصوبه كميسيون ماده پنج اقدام گردد.

* لايحه در خصوص صدور مجوز تمديد قرارداد رانندگان بخش خصوصي، با عنايت به پيش بيني اعتبار اجاره خودروهاي بخش خصوصي اعم از نيسان، سواري، و خاور به تفكيك مركز، و مناطق سه گانه مبلغ 4/659/693/480 ريال (مركز)، 15/047/856/000 ريال (منطقه يك)، مبلغ 5/573/280/000  ريال (منطقه دو) و مبلغ 14/396/060/472 ريال (منطقه سه) در رديف 20511 هزينه واگذاري خدمات شهري و اداري بودجه سال 94 شهرداري و همچنين هر يك از سازمان هاي تابعه و با توجه به انعقاد قراردادهاي حاضر رانندگان بصورت، هر ساعت كاركرد براي خودروهاي پرايد مبلغ 50770 ريال، خودروهاي پژو، سمند، ال نود مبلغ 59935 ريال، نيسان كفي مبلغ 69807 ريال، نيسان كمپرسي مبلغ 81441 ريال، وانت بار مبلغ 50768 ريال و هر ساعت اضافه كاري مبلغ 3300 ريال، در راستاي عدم ايجاد وقفه در خدمات نقليه، در نظر است نسبت به تمديد يكساله قراردادها با افزايش 10 درصدي به شرط رضايت واحدهاي بكار گيرنده، مطابق بودجه مصوب شهرداري و سازمان هاي تابعه اقدام گردد. موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

* لايحه در خصوص پيشنهاد احداث پاركينگ طبقاتي در پشت كارخانه كبريت سابق، در نظر است در صورت تصويب شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به طراحي پروژه پاركينگ طبقاتي به مساحت 12210 مترمربع در دو طبقه زيرزميني و احداث سرويس بهداشتي و نمازخانه و 300 مترمربع واحد تجاري و خدماتي با برآورد يك ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون (1/350/000/000) ريال از محل رديف 3103002 (تدوين ضوابط و مقررات شهرسازي در محدوده حريم شهر زنجان) بودجه سال 94 و برنامه ريزي و لحاظ هزينه احداث در بودجه عمراني سال 95 اقدام گردد. موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

*لايحه در خصوص پيشنهاد واگذاري پنج قطعه زمين از قطعات كوي ميرداماد به شماره هاي 249، 250، 251، 253 و 254 و سه واحد تجاري شهر راز به شماره قطعات وضع موجود B49 (زيرزمين)، G15 (همكف) و F39 (طبقه اول) به اتاق بازرگاني استان زنجان از بابت هزينه هاي انجام شده در ساختمان كارخانه كبريت سازي سابق، در نظر است در نظر است در صورت تصويب شوراي محترم اسلامي شهر و در اجراي مفاد صورتجلسه توافق تنظيمي مورخ 94/4/3في مابين شهرداري زنجان و هيأت رئيسه محترم اتاق بازرگاني استان در ارتباط با نامه شماره 141/94/م د مورخ 27/3/94 معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب زنجان مبني بر پرداخت هزينه هاي انجام شده از سو ي اتاق بازرگاني استان در خصوص مرمت ساختمان كاخانه كبريت سازي سابق برابر نظريه ارزيابي هيأت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري بشماره 449/94/د/ك مورخ 5/7/94 به مبلغ 000/151/327/15 ريال، نسبت به واگذاري پنج قطعه زمين از قطعات كوي ميرداماد به شماره هاي 249، 250، 251، 253 و 254 و سه واحد تجاري شهر راز به شماره قطعات وضع موجود B49 (زيرزمين)، G15 (همكف) و F39 (طبقه اول) برابر نظريه ارزيابي هيأت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري به شماره 186 -94 مورخ 4/5/94 جمعاً به مبلغ 000/350/373/16 ريال به اتاق بازرگاني استان زنجان با اخذ مبلغ 000/199/046/1 بعنوان مابه التفاوت اقدام گردد. موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

* لايحه در خصوص پيشنهاد واگذاري مقدار مساحت 150 مترمربع زمين از ضلع جنوب شرقي ميدان گلها واقع در كوي فرهنگ جهت احداث مؤسسه فرهنگي مسجد قائم آل محمد (ص)، در نظر است در صورت تصويب شوراي محترم اسلامي شهر و در راستاي ارتقاء و گسترش فعاليتهاي فرهنگي و مذهبي فرهنگي مسجد قائم آل محمد (ص)، نسبت به واگذاري مقدار مساحت 150 مترمربع زمين واقع در ضلع جنوب شرقي ميدان گلهاي كوي فرهنگ با كاربري فرهنگي جهت واگذاري حق بهره برداري به مدت 10 سال با حفظ مالكيت شهرداري بصورت رايگان جهت احداث مؤسسه فرهنگي مسجد موصوف اقدام گردد. موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.     

*لايحه در خصوص تملك سايت احداث كارخانه بازيافت و دفن زباله واقع در اراضي موسوم به روستاي مهتر، در نظر است باستناد مواد 2و 4و 8 همگي از لايحه قانوني نحوه خريد و تملك ... مصوب 58/11/17و موافقت اداره كل حفاظت محيط زيست استان زنجان موضوع نامه شماره 2187/94 مورخ 94/5/14و صورتجلسه مورخ 94/3/4مديريت پسماند شهرستان زنجان و صورتجلسه مورخه 94/3/28كارگروه پسماند استان و صورتجلسه 94/5/12كارگروه ارزيابي استاني (تصاوير پيوست) نسبت به تملك مقدار زمين به مساحت 702940 مترمربع (طبق كروكي پيوستي) از اراضي موسوم به روستاي مهتر جهت احداث كارخانه بازيافت زباله و دفن زباله هاي شهر زنجان اقدام گردد. موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

* نامه در خصوص معرفي نماينده شوراي محترم اسلامي شهر در كميته حل اختلاف و رسيدگي به تخلفات بخش خصوصي سازمان اتوبوسراني زنجان در راستاي اجرايي نمودن تبصره يك از ماده 17 دستورالعمل واگذاري اتوبوس به بخش غيردولتي به شماره 111393 مورخ 85/9/8مصوب هيئت محترم وزيران و با عنايت به عضويت يكي از اعضاي محترم شوراي شهر در كميته حل اختلاف و رسيدگي به تخلفات بخش خصوصي سازمان اتوبوسراني زنجان موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه آقاي فخرالدين رستمي به عنوان نماينده شورا در كميته حل اختلاف و رسيدگي به تخلفات بخش خصوصي انتخاب گرديدند.

* تفريغ بودجه يكساله 1393 شهرداري زنجان واصله به شماره 7909/1/94/ص- 94/2/31و ثبت در دبيرخانه شورا بشماره 804- 94/2/31بهمراه تراز آزمايشي 12 ماهه سال ياد شده كه بطور خلاصه مبين اطلاعات زير :

 1. درآمدهاي يكساله محقق شده طبق تفريغ بودجه 1/103/231/568/332ريال
 2. هزينه هاي جاري يكساله انجام يافته طبق تفريغ بودجه 694/699/429/661ريال
 3. هزينه هاي عمراني يكساله انجام يافته طبق تفريغ بودجه 612/200/492/579ريال

بوده در جلسه مطرح و با لحاظ قرار دادن مفاد نامه هاي شماره 3014/42/47- 94/8/13استانداري محترم و شماره 1409/1/4729- 94/9/3 فرماندار محترم مورد بحث و بررسي قرار و نهايتاً با اكثريت آراء حاضرين در جلسه مورد تأييد واقع و مقرر گرديد پس از طي مراحل قانوني مصوبه، به شهرداري زنجان و ديگر مبادي قانوني ارسال گردد.

*لايحه در خصوص درخواست تفويض اختيار براي انعقاد قرارداد احداث واحدهاي تجاري و پاركينگ طبقاتي خيابان سعدي، با رعايت آئين نامه مالي و معاملاتي شهرداري و رعايت جميع تشريفات قانوني و پس از برگزاري جلسة كميسيون مناقصه با حضور ناظران محترم شوراي اسلامي شهر، انعقاد قرارداد احداث پاركينگ طبقاتي سعدي با برنده مناقصه با برآورد حدوداً 75 (هفتاد و پنج) ميليارد ريال از محل بودجة مصوب سال 94 «احداث پاركينگ به شماره جزء 3304002» به مبلغ 35 (سي و پنج) ميليارد ريال و پايدار نمودن مبلغ 40 (چهل) ميليارد ريال باقيمانده هزينه اجراي عمليات در بودجه سال آتي، به شهرداري تفويض اختيار گردد. موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

 


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 3256