قوانین عادی و مصوب قوه مقننه

1395/01/23
11/04/2016 12:24:32 ب.ظ

قوانین عادی و مصوب قوه مقننه 

1-  قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي طبع و نشر 1/3/1286


2-  قانون بلديه بند 9 تا 91،مصوب 12/3/1286


3-  قانون تشكيلات ايلات و ولايات و دستورالعمل حكام، مصوب 15/7/1286


4-  قانون تشكيل تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران، مصوب 20/3/1316


5-  ماده واحده قانون تشكيل شهرداري ها و انجمن شهرها و قصبات، مصوب 4/5/1328


6-  لايحه قانوني شهرداري مواد 1 تا 41، 47، 49 الي 54، 60، 69، 73 الي 78 و 81 الي 88،مصوب 11/8/1381


7-   قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري (مصوب 1334) بندهاي1 الي 20، تبصره 2 قسمت الف بند 21، تبصره قسمت ج بند 21، بند 44 تا 27 و بندهاي 29 و 30 و 32 از قسمت دوم مواد 98 و 111، مصوب 23/1/1345


8-   قانون تشكيل انجمن هاي شهرستان و استان، مصوب 20/3/1349


9-  اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيل انجمن هاي شهرستان و استان و الحاق پاره اي از مواد قانون شهرداري و الحاق شش ماده به آن ، مصوب 26/3/1355


10-  قانون تشكيل انجمن ده و دهباني، مصوب 19/3/1355


11-  اصلاح قانون تشكيل انجمن ده و دهباني، مصوب 19/3/1355


12-  قانون اصلاح تشكيل انجمن هاي شهرستان و استان و الحاق پاره اي از مواد قانون شهرداري و الحاق شش ماده به آن، مصوب 26/3/1355


13-  لايحه قانوني واگذاري وظايف و اختيارات انجمن هاي شهرستان و استان به كميته برنامه ريزي استان، مصوب 24/2/1358، به لحاظ آن كه اين مصوبه عطف به تعيين تكليف در مورد تشكيلات گذشته مي شود در اين قسمت آورده شده است.
 


نویسنده:Bayat -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2441