تاريخچه شورا در جهان

1395/01/23
11/04/2016 02:09:05 ب.ظ

تاريخچه شورا در جهانيونان باستان يکي از عمده ترين سرچشمه هاي شورا و حکومت شورايي به شمار مي آيد . اين مرز و بوم به سبب شرايط جغرافيايي و تاريخي خود ترکيبي از مدينه هاي گوناگون يا «دولت شهرهاي» کوچک بود . به قرار مدارک تاريخي ، هر کدام از اين مدينه ها براي خود قانون اساسي خاص خويش را داشته اند . لکن اين دولت شهر از دو جهت با دولت به معناي امروزين کلمه تفاوت دارد : نخست ابعاد جغرافيايي آنها، دولت شهر مجتمعي بود از شهروندان که از رهگذر گونه اي دموکراسي مستقيم اداره مي شد .
مردم در ميدانهاي عمومي اجتماع مي کردند تا ازراه انتخابات يا قرعه کشي ، فرمانروايان را منصوب يا معزول دارند . همچنين براي بررسي  سياست ها و گرفتن تصميمات مهم به طور منظم گرد هم مي آمدند ! به اين ترتيب ، هر شهروندي خود هم فرمانروا بود و هم فرمانبر ، مسئوليت ها به مدت کوتاهي به افراد برگزيده مردم واگذار مي شد . يعني ادواري بودن حکومت که بعداً در حکومت هاي مدرن به عنوان اصل پذيرفته مي شود در اين دولت ، شهر اصل بود .
 


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2133