طرح های پیشنهادی ارائه شده از سوی رئیس کمیسیون شهر سازی و معماری

1396/11/19
08/02/2018 12:54:01 ب.ظ

طرح های پیشنهادی ارائه شده از سوی رئیس کمیسیون شهر سازی و معماری که به تصویب شورای اسلامی شهر زنجان رسیده است


طرح های پیشنهادی ارائه شده از سوی رئیس کمیسیون شهر سازی و معماری که به تصویب شورای اسلامی شهر زنجان رسیده است

 

اصلاح هندسی تقاطع شیخ فضل اله

تثبيت عرض معابر

تجاري هاي خطي

خط گردشگري

شمول عوارض

عرصه هاي عمومي

گونه شناسي گياهي


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 4183