سجاد خدائی

عضو شورای شهر در دوره پنجم;
پست الکترونیکی:

تحصیلات:

محل تولد -- سال تولد


;
تصاویر:

اخبار مربوط :