اخبار


کمیسیون عمران و حمل و نقل شهری شورا

1403/3/27

جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شهری شورای اسلامی شهر زنجان ظهر روز یکشنبه در تاریخ 27 خرداد برگزار شد -- ادامه


نطق نماینده شورای استان زنجان

1403/3/27

نطق نماینده شورای استان زنجان در روز پنجشنبه ۲۴ خرداد ماه -- ادامه


انتخابات جزو اصول اصلی هر کشوری است

1403/3/27

سعید نجفی عضو شورای اسلامی شهر زنجان گفت: انتخابات جزو اصول اصلی هر کشوری است. -- ادامه


بازدید

1403/3/26

بازدید از پروزه صحن شمالی سبزه میدان -- ادامه


کمیسیون برنامه، بودجه، سرمایه گذاری و امور حقوقی شورا

1403/3/26

جلسه کمیسیون برنامه، بودجه، سرمایه گذاری و امور حقوقی شورای اسلامی شهر زنجان در تاریخ ۲۶ خرداد برگزار شد -- ادامه


کمیسیون شهرسازی و معماری شورا

1403/3/21

جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان عصر روز دوشنبه در تاریخ 21 خرداد ماه برگزار شد -- ادامه


کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری

1403/3/21

جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر زنجان در تاریخ 21 خرداد برگزار شد -- ادامه


کمیسیون نظارت و پیگیری شورا

1403/3/21

جلسه کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر زنجان در تاریخ 21 خرداد ماه برگزار شد -- ادامه


بازدید

1403/3/21

بازدید رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک شهری شورای اسلامی شهر زنجان از کارگاه تولید قطعات سگمنت پل روگذر در کارگاه تهران برای استفاده در پل جهتی و رو گذر کوی فرهنگ -- ادامه


کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا

1403/3/20

جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر زنجان عصر روز یکشنبه در تاریخ 20 خرداد برگزار شد -- ادامه


کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا

1403/3/20

جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر زنجان در تاریخ 20 خرداد برگزار شد -- ادامه


بازدید

1403/3/19

بازدید دوره ای کمیسیون عمران و حمل و نقل شهری از پروژه های عمرانی محور شهید پیر محمدی و شهیدان کریمی -- ادامه


کمیسیون برنامه، بودجه، سرمایه گذاری و امور حقوقی شورا

1403/3/19

جلسه کمیسیون برنامه، بودجه، سرمایه گذاری و امور حقوقی شورای اسلامی شهر زنجان عصر روز شنبه در تاریخ 19 خرداد ماه سال جاری برگزار شد -- ادامه


کمیسیون شهرسازی و معماری شورا

1403/3/17

جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان ظهر روز پنجشنبه در تاریخ 17 خرداد ماه سال جاری برگزار شد -- ادامه


کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا

1403/3/13

جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر زنجان عصر روز یکشنبه در تاریخ 13 خرداد ماه سال جاری برگزار شد -- ادامه


کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا

1403/3/13

جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر زنجان در تاریخ ۱۳ خرداد برگزار شد -- ادامه


کمیسیون برنامه، بودجه، سرمایه گذاری و امور حقوقی شورا

1403/3/12

جلسه کمیسیون برنامه، بودجه، سرمایه گذاری و امور حقوقی شورای اسلامی شهر زنجان در تاریخ 12 خرداد برگزار شد -- ادامه


بازدید

1403/3/12

بازدید رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شهری شورا از پروژه های عمرانی در حال انجام در تاریخ 12 خرداد -- ادامه


پنجمین نشست مجمع کمیسیون های معماری و شهرسازی

1403/3/11

پنجمین نشست مجمع کمیسیون های معماری و شهرسازی شهرهای استان تهران در فیروزکوه برگزار شد -- ادامه


کمیته حسابرسی شهرداری

1403/3/10

دومین جلسه سال جاری کمیته حسابرسی شهرداری زنجان در تاریخ 10 خرداد ماه برگزار شد. -- ادامه


یکصد و سی و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر

1403/3/8

یکصد و سی و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر در حضور اصحاب رسانه برگزار شد -- ادامه


کمیسیون برنامه، بودجه، سرمایه گذاری و امور حقوقی شورا

1403/3/7

جلسه فوق العاده کمیسیون برنامه، بودجه، سرمایه گذاری و امور حقوقی شورای اسلامی شهر زنجان ظهر روز دوشنبه در تاریخ 7 خرداد ماه سال جاری برگزار شد -- ادامه


کمیسیون شهرسازی و معماری شورا

1403/3/7

جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان عصر روز دوشنبه در تاریخ 7 خرداد ماه سال جاری برگزار شد -- ادامه


دیدار

1403/3/7

دیدار با اعضای هیئت امناء مسجد زینبه اعظم -- ادامه


کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری

1403/3/7

کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر زنجان در تاریخ 7 خرداد ماه سال جاری برگزار شد -- ادامه


کمیسیون نظارت و پیگیری شورا

1403/3/7

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامي شهر زنجان، جلسه کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر زنجان در تاریخ 7 خرداد ماه سال جاری برگزار شد -- ادامه


کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا

1403/3/6

جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر زنجان عصر روز یکشنبه در تاریخ 6 خرداد ماه سال جاری برگزار شد -- ادامه