سعید نجفی

عضو شورای شهر در دوره ششم;
پست الکترونیکی:

تحصیلات:

محل تولد زنجان -- سال تولد


;
تصاویر:

اخبار مربوط :