کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا به ریاست کمیسیون مذکور جناب آقای مهندس نجفی و سایر اعضا تشکیل شد.

1401/5/2
25/07/2022 01:43:53 ب.ظ

کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا به ریاست کمیسیون مذکور جناب آقای مهندس نجفی و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه پیش از قرائت لوایح معاون امور زیربنایی توضیحاتی در خصوص معبر پادگان ابراز داشت.