جلسه کمیسون برنامه، بودجه، سرمایه گذاری و امور حقوقی

1401/6/12
05/09/2022 10:20:07 ق.ظ

کمیسون برنامه، بودجه، سرمایه گذاری و امور حقوقی با دستور کار طرح و بررسی نامه های ارسالی به کمیسیون در سالن جلسات شورا برگزار شد.