جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا

1401/6/13
05/09/2022 10:53:17 ق.ظ

جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا با دستور کار طرح و بررسی لوایح و نامه های ارسالی به کمیسون در سالن جلسات شورا برگزار شد