جلسه کمیسون فرهنگی اجتماعی و ورزشی

1401/7/10
04/10/2022 09:58:39 ق.ظ

جلسه کمیسون فرهنگی اجتماعی و ورزشی با بررسی نامه ها و لوایح ارسالی به کمیسیون برگزار شد.