جلسه کمیسیون برنامه، بودجه،سرمایه گذاری و امور حقوقی

1401/7/10
04/10/2022 10:01:21 ق.ظ

جلسه کمیسیون برنامه، بودجه،سرمایه گذاری و امور حقوقی با موضوع خرید 23 دستگاه اتوبوس