کمیسیون فرهنگی، جتماعی و ورزشی شورا

1402/2/24
15/05/2023 09:19:52 ق.ظ

تعداد 19 نامه درقالب طرح پیشنهادی مردمی ودستگاههای فرهنگی که به کمیسیون ارسال شده بود مورد بررسی قرار گرفت