مصوبات مهرماه 94 شورای اسلامی شهر زنجان

1394/08/04
09/01/2016 10:11:52 ق.ظ

مصوبات جلسه رسمی و علنی مهرماه 94 شورای اسلامی شهر زنجان


مصوبات جلسه رسمی و علنی مورخه 21-7-94

1- لايحه در خصوص اجراي اصلاح هندسي ميدان جهاد، در نظر است نسبت به اجراي اصلاح هندسي ميدان جهاد به مبلغ 5 ميليارد ريال (به حروف: پنج ميليارد ريال) از محل كسر و جابجائي از رديف هاي ذيل اقدام و در اصلاح متمم بودجه منظور و پادار گردد:

1- كسر مبلغ 4 ميليارد ريال از رديف نصب دكل هاي جديد و ارتباط سنسورهاي دكل ها و كابل كشي و تجهيزات مربوطه جهت راه اندازي سيستم هوشمند كنترل ترافيك به شماره طرح 3310003

2- كسر مبلغ 800 ميليون ريال از رديف اجراي فيبر نوري جهت ارتباط تقاطعات به مركز كنترل ترافيك به شماره طرح 3310004

3- كسر مبلغ 200 ميليون ريال از رديف تهيه، نصب و راه اندازي نرم افزار كنترل ترافيك تقاطع ها (SCATS) به منظور ايجاد شبكه و كنترل جامع و مركزي تقاطع ها به شماره طرح 3310005

 موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد. (صادر شده به شماره 3738-103- ش- 11- 8-94)

 

مصوبات جلسه رسمی و علنی مورخه 28-7-94

- لايحه در خصوص پياده رو سازي ضلع جنوبي ميدان گلهاي كوي فرهنگ، در نظر است نسبت به اجراي پياده رو سازي ضلع جنوبي ميدان گلهاي كوي فرهنگ با برآورد اعتبار 750 ميليون ريال اقدام و باتوجه به عدم پيش بيني در بودجه سالجاري، در اصلاح و متمم بودجه پيش بيني و پادار و لحاظ گردد. موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.(صادره به شماره 3985-103-ش- 23-8-94)

-لايحه در خصوص اصلاح برخي رديفهاي بودجه عمراني منطقه 3، در نظر است نسبت به انجام اصلاحات در بودجه مصوب مطابق با جدول ذيل اقدام و در اصلاح متمم بودجه سال جاري لحاظ و اعمال گردد:

رديف

عنوان پروژه مصوب

كد پروژه

مبلغ مصوب بودجه 94

پيشنهادات اصلاحي

جمع اعتبار پيشنهادي

حذف

كاهش

افزايش

1

مطالبات پيمانكاران منطقه 3

3901008

1000

 

-

1850

2850

2

ساماندهي فضاي سبز

3501056

500

*

500

-

0

3

حفر چاه در سطح منطقه 3

3501047

700

 

550

-

150

4

احداث و تكميل ساختمان اداري منطقه 3

3701005

800

*

800

-

0

جمع

1850

1850

-

موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد. (صادره به شماره 3984-103-ش- 23-8-94)

- لايحه در خصوص برونسپاري امور خدمات شهري، در نظر است از محل بودجه مصوب و با پادار نمودن در اصلاح و متمم بودجه مصوب 94، امور خدمات شهري قسمتهائي از مناطق 1 و 2 شهرداري (مطابق با نقشه ها و نامه هاي مناطق) را با طي مراحل و تشريفات قانوني برونسپاري و به بخش خصوصي واگذار نمود.

تبصره: شهرداري مكلف است در يك پروسه زماني مشخص بدون افزايش نيرو و به صورت مرحله بندي شده كل خدمات شهري به بخش خصوصي واگذار شود و بخش خصوصي مكلف است نيرو و تجهيزات و ماشين آلات را تأمين نمايد و شهرداري نبايد نيروي جديد در بخش خدمات به كارگيري يا استخدام نمايد.

اين لايحه به صورت كليات بوده و جزئيات آن با عدد و ارقام و تكاليف مجدداً در جلسه علني رأي گيري خواهد شد.

موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد. (صادره به شماره 3986-103-ش- 23-8-94)

- لايحه در خصوص اجراي پوشش كانال ضلع شرقي بلوار عميد زنجاني، در نظر است نسبت به اجراي پروژه پوشش كانال ضلع شرقي بلوار عميد زنجاني حد فاصل اتوبان 22 بهمن و خيابان عميد 6 با برآورد اعتبار مورد نياز به مبلغ 3519000000 (سه ميليارد و پانصد و نوزده ميليون) ريال از محل جابجائي و كسر از رديفهاي 3501007 (پياده روسازي فضاي سبز ضلع جنوبي هنرستان رضوان زيباشهر) و 3504006 (كاشيكاري و زيباسازي پلها و فضاهاي شهري در منطقه يك) بودجه مصوب اقدام و در اصلاح متمم بودجه اعمال و لحاظ گردد. موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد. (صادره به شماره 3988-103-ش- 23-8-94)

- لايحه در خصوص پيشنهاد واگذاري تعداد 18 قطعه زمين متعلق به شهرداري واقع در شهرك غرب و كوي خرداد به سازمان عمران از بابت بخشي از بدهي شهرداريهاي مناطق، در نظر است نسبت به واگذاري يك قطعه زمين با كاربري مسكوني ويژه به مساحت 3500 متر مربع به مبلغ 12250000000 ريال از كوي شهرك غرب و همچنين تعداد 17 قطعه زمين با كاربري مسكوني هر كدام به مساحت 160 مترمربع با كاربري مسكوني جمعاً به ارزش 9322600000 ريال از كوي نانوايان برابر نظريه كارشناسي رسمي دادگستري به منظور پرداخت بخشي از مطالبات سازمان عمران از شهرداريهاي مناطق سه گانه به سازمان عمران شهرداري اقدام گردد. موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.(صادره به شماره 3978-103-ش- 23-8-94)    

- لايحه در خصوص انجام عمليات عمراني زيرسازي و روكش آسفالت باقيمانده معابر كوي نگين بصورت مشاركتي با شركت تعاوني مسكن ايران ترانسفو، در نظر است بر اساس صورتجلسه مورخه 28-7-94 في مابين شهرداري و شركت تعاوني مسكن ايران ترانسفو (تصوير پيوست)، نسبت به انجام عمليات عمراني زيرسازي و روكش آسفالت باقيمانده معابر كوي نگين با برآورد كل 4050000000 (چهار ميليارد و پنجاه ميليون) ريال بصورت مشاركتي با تامين اعتبار 1800000000  (يك ميليارد و هشتصد ميليون) ريال توسط شركت تعاوني مسكن ايران ترانسفو و با سهم اعتبار 2250000000 (دو ميليارد و دويست و پنجاه ميليون) ريال از سوي شهرداري و از محل كاهش بهاي تمام شده آسفالت رديف بودجه آسفالت متفرقه در سطح منطقه اقدام و در اصلاح متمم بودجه سالجاري لحاظ گردد. موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد. (صادره به شماره 3981- 103- ش- 23-8-94)


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 3099