مصوبات ابلاغي از سوي شوراي اسلامي شهر به شهرداري زنجان(نيمه اول 94)

1394/07/03
09/01/2016 10:11:52 ق.ظ

مصوبات ابلاغي از سوي شوراي اسلامي شهر به شهرداري زنجان(نيمه اول 94)


بند 6 جلسه 93/12/12 ابلاغي به شماره 103/62/ش – 94/1/17

-لایحه در خصوص تنفیذ عقد قرارداد به شرح بین الهلالین (همان گونه که مستحضرید برابر ماده 18 آئین نامه معاملات شهرداری تهران و تسری آئین نامه مذکور به شهرداریهای مراکز استانها تصمیمات کمیسیون مناقصات پس از موافقت شهردار بایستی به تصویب شورای اسلامی شهر برسد لذا به پیوست تصویر صورتجلسه مورخ 93/10/17 کمیسیون معاملات موضوع واگذاری احداث کانال شهرک شهداء به شرکت گیلدا سازه زنجان) موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به تصویب رسید.

بند 5 جلسه 93/12/12 به شماره 103/63/ش – 94/1/17

-لایحه در خصوص تنفیذ عقد قرارداد به شرح بین الهلالین (همان گونه که مستحضرید برابر ماده 18 آئین نامه معاملات شهرداری تهران و تسری آئین نامه مذکور به شهرداریهای مراکز استانها تصمیمات کمیسیون مناقصات پس از موافقت شهردار بایستی به تصویب شورای اسلامی شهر برسد لذا به پیوست تصویر صورتجلسه مورخ 93/10/17 کمیسیون معاملات موضوع واگذاری پروژه بهسازی پارک ملت به شرکت دژ پل پویان) موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به تصویب رسید.

بند 4 جلسه 94/12/12 – 103/64/ش- 94/1/17

-لایحه در خصوص تنفیذ عقد قرارداد به شرح بین الهلالین (همان گونه که مستحضرید برابر ماده 18 آئین نامه معاملات شهرداری تهران و تسری آئین نامه مذکور به شهرداری مراکز استانها تصمیمات کمیسیون مناقصات پس از موافقت شهردار بایستی به تصویب شورای اسلامی شهر برسد لذا به پیوست تصویر صورتجلسه مورخ 93/10/17 کمیسیون معاملات موضوع واگذاری پروژه ساماندهی بلوار آزادی به آقای علی شعبانی) موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به تصویب رسید.

بند 6 جلسه 94/12/19 – 103/80/ش-94/1/17

-با توجه به نظريه هيأت محترم حل اختلاف استان ابلاغ شده طي شماره 47/4/5880- 93/10/08 از ناحيه دبيرمحترم هيأت، مورخ 93/7/29 كه در جلسه 93/8/27 نيز اصرار به رأي شده بود، به استناد نامه شماره 93/1/53322/ص- 93/12/14 شهرداري زنجان حداكثر سقف ريالي اعتبار يكساله به مبلغ دو ميليارد و چهارصد ميليون ريال (2/400/000/000 ريال) براي ارسال پيام هاي آموزشي و فرهنگي و... از طريق انعقاد قرارداد با اداره كل پست از محل رديف 20507 (آموزش شهروندي) با اكثريت آراء اعضاي حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

بند 4 جلسه 94/12/19 – 103/84/ش- 94/1/17

-لايحه در خصوص فروش سه قطعه از كوي ميرداماد جهت پرداخت بدهي جايگاههاي سوخت CNG به شرح بين الهلالين (پيرو نامه شماره 92/45194/د مورخ 93/12/13 و بازگشت به نامه شماره 103/1157/ش مورخ 93/3/21 آن شوراي محترم و با امعان نظر به صورتجلسه كارگروه بررسي مسائل و مشكلات جايگاه سوخت CNG شهرداري زنجان (تصوير پيوست) در ارتباط با بدهي سازمان خدمات موتوري از بابت بهاي گاز مصرفي جايگاههايCNG  به شركت گاز استان زنجان شهرداري زنجان در نظر دارد نسبت به فروش سه قطعه زمين از قطعات متعلق به سازمان خدمات موتوري شهرداري زنجان واقع در كوي ميرداماد با كاربري مسكوني هركدام به مساحت 160 متر مربع (كروكي پيوستي) از طريق مزايده عمومي طبق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري اقدام نموده و درآمد ناشي از فروش آنرا از بابت بدهي موارد صدرالاشاره در وجه شركت گاز استان زنجان پرداخت نمايد.) موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

بند 2جلسه 93/10/9- 103/85/ش- 94/1/17

-لايحه در خصوص تملك ملك در طرح اولويت (زينبيه غربي) برابر طرح مصوب تفصيلي طرح گشايش خيابان زينبيه غربي قرار گرفته، شهرداري زنجان در نظر دارد نسبت به تملك پلاك مورد نظر برابر ارزيابي شماره 22624- 93/8/18 هيئت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري به مبلغ 1/957/500/000 ريال اقدام نمايد. لذا باتوجه به مخالفت مالك با واگذاري ملك در قبال زمين معوض ، اصرار به دريافت بهاء نقدي ملك واقع در طرح خود را دارند.) موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

بند  2 جلسه 93/10/9- 103/106/ش- 94/1/20

-لايحه درخصوص واگذاري مقدار مساحت 32/18مترمربع جهت ادغام به عرصه پلاك مجاور واقع در خيابان 17 شهريور كوچه سقاخانه و گزارش شهرداري منطقه سه درنظر است ميزان 18/32 مترمربع جهت ادغام به ملك نامبرده برابر بند 4 صورتجلسه مورخ 93/5/27 جلسه مشورتي تملكات و ارزيابي كارشناسي رسمي دادگستري شماره 135/ن-الف مورخ 93/9/9 در قبال مبلغ 386/160/000 ريال نسبت به اصلاح عرصه پلاك موصوف اقدام گردد) در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

بند 2 جلسه 93/11/21- 103/125/ش- 94/1/22

-لايحه شهرداري به شماره 94/1/48246/ص ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 4893- 93/11/15در جلسه مطرح گرديد و مصوبه ي مورد درخواست لايحه شهرداري بشرح زير تصويب گرديد. (به اتفاق)اجراء پروژه سبزه ميدان ضروري است و فوريت دارد لذا شهرداري مي تواند اقدامات مقتضي را انجام دهد.

بند 2 جلسه 93/12/28- 103/129/ش- 94/1/22

-لايحه در خصوص تكميل مصوبه به شماره 2297 به شرح بين الهلالين (در خصوص هزينه هاي تيم فوتبال شهرداري، با عنايت به صعود تيم شهرداري زنجان به عنوان صدر نشين گروه به دور دوم رقابتهاي ليگ دسته دو كشور و ضرورت هزينه كرد براي ادامه حضور موفق در ليگ، و عدم انجام تعهدات مالي مندرج در صورتجلسه مورخه 93/4/19از سوي بخش صنعت (عليرغم مكاتبات و پيگيريهاي مستمر و متعدد) و درخواست شماره 3/93/1/187- 93/12/26مدير عامل باشگاه و تيم مذكور در نظر است به منظور پرداخت هزينه هاي ضروري و اجتناب ناپذير تيم و ادامه فعاليت در ليگ، كه در نوع خود سرمايه گذاري تلقي ميگردد، مبلغ 2/55/000/000 ريال از محل رديف 41607 وظيفه خدمات شهري (كمك به ساير موسسات وابسته به شهرداري) اختصاص و هزينه گردد.) موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.  

بند 8  جلسه 93/12/26- 147/داخلي- 94/1/23

-در پي عزم شورا براي انتخاب حسابرس جهت حسابرسي از عملكرد مالي سال 1393 شهرداري و سازمانهاي تابعه و اعلام آمادگي شهرداري طي نامه شماره 54292- 93/12/19 در اين زمينه، در اجراي قسمت اخير بند 30 از ماده 71 قانون تشكيلات، وظائف و... با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه مقرر شد مراحل اوليه انتخاب حسابرس از قبيل صدور آگهي فراخوان و اخذ پيشنهادات و جمع بندي و نهايتاً گزارش نتيجه به جلسه علني شورا به كميسيون بودجه و امور حقوقي واگذار بديهي است مرحله نهائي انتخاب حسابرس باتوجه به گزارش در جلسه علني مورد اتخاذ تصميم قرار خواهد گرفت. (حداكثر مدت انجام اين بند تا تاريخ 94/1/30مي باشد.)

بند 1 جلسه 93/12/12- 103/207/ش- 94/1/29

-لایحه  در خصوص حمایت و اسپانسری تیم البرز شهرداری زنجان به شرح بین الهلالین (به شهرداری اجازه داده می شود نسبت به اسپانسری باشگاره البرز شهرداری زنجان برای ترویج و توسعه ورزش جوانان بویژه شهر زنجان مبلغ 1/500/000/000 ریال از محل ردیف 20507 طبق سنوات گذشته با نظارت شهرداری هزینه گردد و تیم فوتسال بانوان در تمامی مسابقات با نام شهرداری زنجان شرکت و بازی نماید.)در جلسه مطرح و با اکثریت آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به تصویب رسید.

بند 2 جلسه 93/12/26- 103/222/ش- 94/1/29

-لايحه در خصوص تأييد و تصويب صورتجلسات شوراي نامگذاري با استناد به بند 24 ماده 71 قانون شوراها در جلسه مطرح و به تصويب رسيد.

بند 6 جلسه 93/10/9– 103/225/ش- 94/1/29

-اين طرح در قالب 2 ماده و دو تبصره در جلسه رسمي شوراي شهر زنجان درمورخه 93/10/9به شرح زير به تصويب رسيده است:

ماده 1: مقرر گرديد در مواردي كه حداقل 30 درصد بخشي از ملك در تعريض معابر و يا طرحهاي شهري قرار داشته و باقي مانده پلاك قابليت احداث مسكوني را طبق ضوابط و مقررات طرحهاي شهري نداشته، ولي با توجه به عرض معبر مي تواند بعنوان فعاليت كاربري تجاري محلي عمل نمايد، به شرط اخذ تغيير كاربري از نهادهاي قانوني ذيربط در صورت رضايت مالك با عوارض صدور پروانه و ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري و ساير عوارض متعلق به شهرداري تهاتر گردد. مالك در صورت رضايت متعهد مي شود اگر ارزش بخش مورد تعريض يا واقع شده در طرحهاي شهري بيش از عوارضات متعلق به شهرداري باشد، در قبال مابقي مطالبات ادعايي نداشته باشد.

ماده 2: درمواردي حداقل 30 درصد بخشي از ملك در تعريض معبر قرارداشته و باقي مانده پلاك قابليت احداث واحد مسكوني يا مسكوني – تجاري و يا تجاري، اداري و ساير كاربريهاي سازگار با محيط را داشته باشد. به شرط اخذ تغيير كاربري و افزايش تراكم از نهادهاي قانوني مرتبط (مطابق با ضوابط و مقررات طرحهاي شهري) با اخذ تعهد از مالك مبني بر عدم اخذ مابقي مطالبات خود، با عوارض صدور پروانه، ارزش افزوده و ساير عوارض متعلق به شهرداري مورد تهاتر قرار گيرد.

بند 3  جلسه 94/12/12- 103/226/ش- 94/1/29

-لایحه در خصوص تملک ملک واقع در خیابان امام کوچه گونیه جهت اجرای پروژه خیابان به مساحت عرصه 6093 متر مربع که طبق نظریه شماره 1006 مورخ93/9/4هیأت ارزیابی شهرداری و کارشناس رسمی دادگستری به میزان 1/005/345/000ريال ارزیابی گردیده که نحوه  پرداخت آن به صورت نقدی می باشد. در جلسه مطرح و با اکثریت آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به تصویب رسید.

بند 8 جلسه 93/12/12- 103/227/ش- 94/1/29

-لایحه در خصوص تملک ملک واقع در خیام برابر نظریه هیأت کارشناس رسمی دادگستری به شماره 93-186 مورخ 93/4/25در قبال مبلغ 615/840/000  ریال از محل ردیف بودجه متفرقه منطقه سه بصورت نقدی اقدام گردد.) موضوع در جلسه مطرح و با اکثریت آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به تصویب رسید.

بند 21 جلسه 93/12/12 – 103/249/ش- 94/1/31

-تفریغ بودجه سال 1392 شهرداری زنجان که تلفیقی از اصلاح و متمم و عملکرد نهایتاً تفریغ بودجه سال 1392 بود و  از شهرداری واصل و به شماره 5230- 6/12/93 در دبیرخانه شورا ثبت و مبین:

1)      درآمدهای یکساله محقق شده بالغ بر 1/336/577 میلیون ريال

2)      هزینه های جاری انجام یافته بالغ بر 557/021میلیون ريال

3)      هزینه های عمرانی انجام یافته بالغ بر 757/924میلیون ريال

بوده با لحاظ داشتن جوابیه فرمانداری و تأیید آن در هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان مورد طرح و بررسی قرار و با اکثریت آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به تصویب رسید.

103/296/ش- 94/2/2

-بازگشت به نامه شماره 93/1/45037/ص- 93/10/24و 93/1/50927/ص- 93/11/25يك نسخه از بودجه سال 1394 شهرداري كه مبيّن:

الف : درآمدهاي مصوب يكساله در سال 1394 بالغ بر 1/880/000ميليون ريال

ب : هزينه هاي مصوب يكساله در سال 1394 بالغ بر 819/037ميليون ريال

ج : هزينه هاي عمران شهري در سال 1394 بالغ بر 1/060/963ميليون ريال

بوده بهمراه تبصره هاي تكليفي بودجه مشتمل بر 47 تبصرة جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

103/780/ش- 94/2/30

- بودجه پيشنهادي سال 1394 سازمانهاي تابعه شهرداري در قالب 11 مجلد به تصويب رسيد.

بند 1 جلسه 94/2/1- 103/757/ش- 94/2/28

-لايحه در خصوص لايحه واگذاري مقدار مساحت 16/68متر مربع جهت ادغام به عرصه پلاك مجاور واقع در خيابان دروازه ارك، و گزارش شهرداري منطقه سه در نظر است ميزان 16/68 متر مربع جهت ادغام به ملك نامبرده برابر بند 1 صورتجلسه مورخ 93/6/8جلسه مشورتي تملكات برابر ارزيابي كارشناسي رسمي دادگستري در قبال مبلغ 193/890/000ريال اقدام گردد.) موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

بند 1 جلسه 94/1/25- 103/754/ش- 94/2/28

-لايحه در خصوص پرداخت وجه نقدي تملك ملك واقع در طرح خيابان امام (ره)، كوچه حاج شامي به استحضار مي رساند برابر مجوز صادره از سوي آن شوراي محترم، شهرداري زنجان نسبت به معرفي يك قطعه زمين معوض از اراضي كوي الهيه به نامبرده اقدام نموده است. ليكن ايشان از واگذاري ملك موصوف به شهرداري استنكاف و اصرار به دريافت بهاء نقدي (برابر ارزيابي شماره 142- 93- 93/3/5كارشناس رسمي دادگستري به مبلغ 1/530/000/000ريال) را دارند.) موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

بند 2 جلسه 94/1/25- 103/752/ش- 94/2/28

-لايحه در خصوص لايحه واگذاري مساحت 9/4 متر مربع جهت ادغام به عرصه پلاك مجاور واقع در خيابان 17 شهريور، كوچه طوماري، و گزارش شهرداري منطقه سه در نظر است ميزان 9/4متر مربع جهت ادغام به ملك موردنظر برابر بند 4 صورتجلسه مشورتي تملكات و ارزيابي كارشناسي رسمي دادگستري بشماره 1009 مورخ 93/10/29در قبال مبلغ 108/100/000 ريال نسبت به اصلاح عرصه پلاك موصوف اقدام گردد. لازم بذكر مي باشد برابر صورتجلسه صدرالاشاره پخي به صورت رايگان توسط مالك اصلاح خواهد گرديد.) موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

بند 9 جلسه 93/12/19- 103/434/ش- 94/2/10

-لايحه در خصوص تملك ملك واقع در زينبيه غربي، جهت اجراي پروژه خيابان زينبيه غربي به مساحت كل عرصه 306/4متر مربع كه ميزان عرصه واقع در طرح 125 متر مربع مي باشد كه طبق نظريه شماره 65-93 ميزان ملك واقع در طرح به مبلغ 2/278/449/000 ريال ارزيابي گرديده كه نحوه پرداخت آن بصورت نقدي و زمين معوض مي باشد كه زمين معوض به شماره قطعه 233 واقع در كوي ميرداماد به مساحت 160 مترمربع كه طبق نظريه شماره 65-93 مورخ 93/12/2بالغ بر مبلغ 1/950/000/000ريال مي باشد كه مابه التفاوت قابل پرداخت به مبلغ 328/449/000ريال مي باشد. در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

بند 8 جلسه 93/12/19- 103/433/ش- 94/2/10

-لايحه در خصوص تملك ملك واقع در كوچه مخترع جهت اجراي پروژه خيابان زينبيه غربي به مساحت كل عرصه 141/20متر مربع كه ميزان عرصه واقع در طرح 76/20متر مربع مي باشد كه طبق نظريه شماره پ-56-93 مورخ 93/6/2هيأت ارزيابي شهرداري و كارشناس رسمي دادگستري ميزان ملك واقع در طرح به مبلغ 1/222/026/000 ريال ارزيابي گرديده كه نحوه پرداخت آن بصورت نقدي مي باشد در جلسه مطرح و به اتفاق آراء حاضر در جلسه مقرر گرديد مبلغ تملك ميزان ملك واقع در طرح با مبلغ كليه عوارضات مربوطه (متعلق به شهرداري) صدور پروانه و ساير عوارضات متعلقه تهاتر گردد.

بند 5 جلسه 93/12/19- 103/432/ش- 94/2/10

-لايحه در خصوص واگذاري مقدار مساحت 42/82 متر مربع جهت ادغام به عرصه پلاك مجاور واقع در خيابان بعثت، كوچه رحيمي و گزارش شهرداري منطقه سه در نظر است نسبت به واگذاري ميزان مساحت 42/82مترمربع زمين جهت ادغام به ملك نامبرده برابر مفاد بند 4 صورتجلسه مورخ 93/9/1جلسه مشورتي تملكات و ارزيابي كارشناسي رسمي دادگستري به شماره 1120 مورخ 93/11/20در قبال مبلغ 321/150/000 ريال اقدام گردد.) موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

بند 1 جلسه 94/3/5- 103/1217/ش- 94/3/28

-لايحه در خصوص معرفي عضو ستاد مديريت بحران شهرداري با عنايت به ابلاغ دستورالعمل تشكيل ستاد مديريت بحران شهرداريها برابر نامه شمارة 17189 مورخ 94/2/15مقام عالي وزارت كشور و در راستاي تشكيل ستاد فوق در شهرداري موضوع در جلسه مطرح و جناب آقاي مهندس محمد محمدي با 10 رأي به عنوان نماينده شورا در ستاد مديريت بحران شهرداري انتخاب شدند.

بند 1 جلسه 94/2/22- 103/989/ش- 94/3/10

-لايحه در خصوص پيشنهاد افزايش كرايه كارت بليط و كرايه نقدي ناوگان اتوبوسراني زنجان به شرح بين الهلالين (بر اساس بند پنجم از مصوبه مورخ 94/1/17هيئت مديره و مصوبه مورخ 94/1/31شوراي سازمان اتوبوسراني زنجان (تصاوير پيوست) نسبت به افزايش كرايه كارت بليط اتوبوس و افزايش كرايه نقدي ناوگان اتوبوسراني زنجان (ملكي و خصوصي) در سال 94 بشرح جدول ذيل اقدام گردد.) موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

 

 

رديف

 

مسير

كرايه سال 93

بصورت كارت بليط بريال

كرايه سال 93

بصورت نقدي بريال

كرايه پيشنهادي سال 94 بصورت كارت بليط بريال

كرايه پيشنهادي سال 94 بصورت نقدي بريال

درصد افزايش

1

كليه خطوط درون شهري

2500

3000

2900

3500

16%

2

سريع السير

4000

4000

4500

4500

5/12%

3

دانشگاه زنجان

3800

3800

4370

4370

15%

4

سايان

4000

4000

4500

4500

5/12%

5

ديزج

5000

5000

5750

5750

15%

 

بند 2 جلسه 94/2/29- 103/971/ش- 94/3/10(ابلاغي به آموزش و پرورش)

-نامه مدير كل محترم آموزش و پرورش ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 661- 94/2/21در خصوص نرخ پيشنهادي كارگروه ماده 18 (سرويس رفت و آمد دانش آموزان) در سال 94 به شرح ذيل در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

 

رديف

 

نوع وسيله نقليه

مسير نزديك (تا 5 كيلومتر)

مسير متوسط (تا 10 كيلومتر)

مسير دور (بالاتر از 10 كيلومتر)

كرايه هر نفر ماهيانه

كل كرايه ماهيانه

هر نفر ماهيانه

كل كرايه ماهيانه

هر نفر ماهيانه

كل كرايه ماهيانه

1

سواري(ظرفيت 4 نفر)

497/500ريال

1/988/000ريال

638/500ريال

2/553/800ريال

752/600ريال

3/010/400 ريال

2

ون (ظرفيت 10 نفر)

300/600ريال

3/006/000ريال

347/000ريال

3/470/000ريال

371/800ريال

3/718/000 ريال

3

ميني بوس(ظرفيت 17 نفر)

209/000 ريال

3/553/900ريال

231/700ريال

3/938/900ريال

263/300ريال

4/476/100 ريال

4

اتوبوس (ظرفيت 38 نفر)

195/500 ريال

7/429/000ريال

201/150ريال

7/643/700ريال

212/450ريال

8/073/100 ريال

 

بند 6 جلسه 94/3/26- 103/1650/ش- 94/4/20

-نامه در خصوص تأييد و تصويب صورتجلسات شوراي نامگذاري با استناد به بند 24 ماده 71 قانون شوراها در جلسه مطرح و به تصويب رسيد.

بند 1 جلسه 94/4/2- 103/1648/ش- 94/4/20

-لايحه در خصوص مطالعة نحوة هدايت آبهاي زيرسطحي در سطح شهر زنجان:

 در نظر است نسبت به انتخاب مشاور و عقد قرارداد جهت مطالعه نحوة هدايت آبهاي زيرسطحي در سطح شهر زنجان به ميزان حدود 6 الي 10 ميليارد ريال اقدام و با توجه به عدم پيش بيني در بودجه سالجاري اعتبار مورد نظر در اصلاح متمم بودجه سالجاري پادار و لحاظ گردد. ضمنا همزمان پيگيري لازم از سوي شهرداري جهت تخصيص اعتبار براي پروژه مذكور از اعتبارات استاني و مديريت بحران صورت خواهد گرفت. موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به  تصويب رسيد. مقرر گرديد مبلغ 50 درصد از هزينه برآورد شده (قيد شده در لايحه) را ستاد مديريت بحران استانداري مطابق با صورتجلسه مورخه 94/3/5و نامه شماره 94/3/16پرداخت نموده تا عمليات مطالعات و انجام كار توسط شهرداري آغاز گردد.

بند 1 جلسه 94/4/2- 103/1647/ش- 94/4/20

-لايحه در خصوص مشاركت در هزينه هاي هيئت ورزشهاي جانبازان و معلولين، در نظر است نسبت به مشاركت در هزينه اعزام تيم بسكتبال با ويلچر جانبازان و معلولين به مسابقات قهرماني آسيا به كشور ژاپن به مبلغ پنجاه ميليون از محل اعتبار بودجه فرهنگي (امور ورزشي) رديف 20507 وظيفه خدمات شهري اقدام گردد. موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به  تصويب رسيد.

بند 18 جلسه 94/4/2- 103/1625/ش- 94/4/20

-لايحه در خصوص مساعدت مالي به ستاد پشتيباني از نيروهاي مقاومت :

در نظر است نسبت به پرداخت مبلغ ده ميليارد ريال از محل ماده 5 رديف 20507 (هزينه هاي آموزش شهروندان) جهت كمك به دفاع از نيروهاي مقاومت در وجه ستاد مقاومت مردمي استان زنجان اقدام گردد. موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به  تصويب رسيد.

بند 16 جلسه 94/4/2- 103/1548/ش- 94/4/15

-لايحه در خصوص اقدامات عمراني در كويهاي مهرآرا و شهرآرا:

در نظر است نسبت به زيرسازي و آسفالت ريزي راه دسترسي و اجراي فضاي سبز ورودي كوي شهرآرا و آسفالت نوارهاي حفاري شركت آبفا در كوي مذكور با برآورد اوليه ذيل اقدام گردد. توضيح اينكه با توجه به عدم پيش بيني اعتبار در بودجه سالجاري پيشنهاد مي گردد اجراي پروژه هاي مذكور با اولويت در سالجاري انجام و اعتبار آن در اصلاح و متمم بودجه پادار و لحاظ گردد .

-اجراي فضاي سبز رفيوژ وسط خيابان اصلي و پارك ورودي كوي شهرآرا به هزينه 2/500/000/000 ريال

مقرر گرديد هزينه ذكر شده بصورت 50 درصد سهم شهرداري و 50 درصد هزينه ها از تعاوني مربوطه اخذ شود.

بند 3 جلسه 94/3/19- 103/1437/ش- 94/4/8

-لايحه در خصوص تأمين بخشي از هزينه هاي طرح پاكسازي طبيعت به شرح بين الهلالين (در نظر است نسبت به پرداخت مبلغ 20/000/000ريال (بيست ميليون ريال) از محل ماده 17 رديف 41702 (كمك به مؤسسات خصوصي و اشخاص) جهت تامين بخشي از هزينه هاي پاكسازي طبيعت، تجهيز مناطق كوهنوردي شهر و حمايت از كوهنوردان قهرمان اقدام گردد.) موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به  تصويب  رسيد.

بند 1 جلسه 94/3/19- 103/1435/ش- 94/4/8

-نامه در خصوص تأييد و تصويب صورتجلسات شوراي نامگذاري با استناد به بند 24 ماده 71 قانون شوراها موضوع در جلسه مطرح و به تصويب رسيد. 

بند 4 جلسه 94/2/22- 103/1378/ش- 94/4/6

-لايحه در خصوص تنفيذ موضوع مناقصه امور بيمه به شرح بين الهلالين (پيرو ارسال دعوتنامه به سرپرستي شركتهاي بيمه جهت برگزاري مناقصه بيمه هاي تكميل درمان و عمر و حوادث كاركنان، بيمه مسئوليت جامع شهري، مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان و بيمه آتش سوزي اموال و داراييهاي شهرداري برابر بودجه پيش بيني شده در رديف 20516 از ماده 5 فصل دوم هزينه خدمات اداري و شهري و دعوتنامه شماره 94/1/4931/ص مورخ 94/2/15جلسه كميسيون معاملات عمده شهرداري زنجان با حضور اعضاء برگزار و پيشنهادات واصله از شركتهاي بيمه ميهن، نوين، كارآفرين، پارسيان، سينا، آسيا و دانا پس از بررسي و تأييد سپرده هاي شركت در مناقصه و ساير اسناد و مدارك نسبت به مفتوح نمودن پيشنهاد قيمت شركتهاي بيمه اقدام و در نهايت شركت بيمه سينا با مجموع مبلغ پيشنهادي 23/869/387/881ريال  (بيست و سه ميليارد و هشتصدو شصت و نه ميليون و سيصد و هشتاد و هفت هزار و هشتصد و هشتاد و يك ريال) براي بيمه هاي تكميل درمان و عمر و حوادث كاركنان شهرداري، مسئوليت جامع شهري، مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان و بيمه اموال و داراييهاي شهرداري به عنوان برنده شناخته شد. ضمن ارسال اسناد و مدارك مناقصه مذكور برابر ماده 18 آئين نامه معاملاتي شهرداري تهران تسري يافته به مراكز استانها تنفيذ معامله فوق به شهرداري زنجان) موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

بند 5 جلسه 94/2/29- 103/1377/ش- 94/4/6

-لايحه در خصوص درخواست تمديد جايزه خوش حسابي به عوارض پروانه هاي ساختماني به شرح بين الهلالين (در نظر است با لحاظ شرايط برخورداري از جايزه خوش حسابي براي متقاضيان پروانه هاي ساختماني و تعيين تكليف پرونده هاي مربوط به كميسيون ماده صد (ق.ش) در كليه كاربري ها به شرح زير اقدام گردد. ) موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

5-1)  كليه عوارضات مربوط به صدور پروانه هاي ساختماني (در كليه كاربري ها) در داخل محدوده و حريم شهر (باستثناء عوارض يك پنجم سرقفلي مغازه ها ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري، آماده سازي و حذف يا كسري پاركينگ) در صورت پرداخت نقدي 25 درصد و در صورت تقسيط از 15 درصد جايزه خوش حسابي برخوردار     مي گردد.

5-2)  به عوارض ابقاء بنا آراي قطعي شده كميسيون ماده صد (در كليه كاربري ها) در صورت پرداخت نقدي 25 درصد و در صورت تقسيط از 15 درصد جايزه خوش حسابي برخوردار مي گردند. (جايزه خوش حسابي صرفاً مربوط به عوارض بوده و  مشمول جرايم مادي صد نمي باشد.)

5-3)   مدت زمان استفاده از جايزه خوش حسابي از تاريخ 94/2/31الي 94/6/31خواهد بود.

5-4)   شرايط استفاده از جايزه خوش حسابي صرفا منوط به تعيين تكليف كل مبلغ بدهي تا تاريخ تعيين شده مي باشد.

5-5)   مصوبات مورد شوراي اسلامي شهر (محدوده بافت فرسوده و سكونتگاههاي غير رسمي و ...) در خصوص ارائه جايزه خوش حسابي كماكان به قوت خود باقي مي ماند.

5-6)   كليه اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً از يك نوع جايزه خوش حسابي برخوردار مي گردند.

 

بند 3 جلسه 94/2/29- 103/1376/ش- 94/4/6

 

-لايحه در خصوص تفويض اختيار به شهردار زنجان جهت انجام معاملات در شهرداري به شرح بين الهلالين (موضوع تفويض اختيار انجام هر معامله توسط شهرداري تا سقف 10 ميليارد ريال با رعايت مفاد آئين نامه مالي و معاملاتي و نظارت اعضاي شورا جهت حضور در جلسات كميسيون معاملات عمده و مزايده شهرداري ) موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

بند 4 جلسه 94/2/29- 103/1357/ش- 94/4/6

-لايحه در خصوص تفويض اختيار به معاون اداري و مالي و مديران مناطق شهرداري جهت انجام معاملات توسط شهردار به شرح بين الهلالين (در نظر است نسبت به تفويض قسمتي از وظايف خود ناشي از بند 9 ماده 55 و ماده 79 قانون شهرداريها و مواد 3 و 4 آئين نامه معاملات شهرداري تهران تسري يافته به مراكز استانها و ماده 33 آئين نامه مالي شهرداريها، انجام معاملات و امضاء قراردادها به معاون اداري و مالي تا سقف (سه ميليارد ريال) و تا سقف معاملات متوسط (يك ميليارد و دويست ميليون ريال) به مديران مناطق سه گانه در سالجاري اقدام گردد. )

بند 3 جلسه 94/4/2- 103/2320/ش- 94/6/1

-لايحه در خصوص اصلاح تبصره هاي 34 و 41 تكليفي بودجه 94 :

در نظر است با اصلاح متون تباصر 34 و 41 تكليفي بودجه مصوب 94، از ساختمان نيمه كاره مقابل استاديوم 15 خرداد پس از تكميل بعنوان ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافيك و مركز كنترل ترافيك بهره برداري گردد. موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به  تصويب رسيد.

بند 1 جلسه 94/6/3- 94/6/23/103/2682

-نامه در خصوص تأييد و تصويب صورتجلسات شوراي نامگذاري با استناد به بند 24 ماده 71 قانون شوراها موضوع در جلسه مطرح و به تصويب رسيد.     

بند 11 جلسه 94/4/16- 103/2716/ش- 94/6/25

-لايحه در خصوص پيشنهاد تملك واقع در خيابان 17 شهريور كوچه حق وردي از بودجه متفرقه سال 94 باتوجه به اتمام دوره عمل بودجه 93 برابر مجوز اخذ شده از آن شوراي محترم:

در نظر است در صورت تصويب شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به تملك پلاك موردنظر از محل رديف بودجه 6 املاك متفرقه در سال 94 اقدام و سپس در صورت لزوم در اصلاح و متمم بودجه سال جاري اعتبار مربوطه را منظور و اضافه نمايد.موضوع در جلسه مطرح و به تصويب رسيد.

بند 10 جلسه 94/4/16- 103/2717/ش- 94/6/25

-لايحه در خصوص پيشنهاد تملك چندين پلاك از بودجه متفرقه سال 94 باتوجه به اتمام دوره عمل بودجه 93 برابر مجوزهاي اخذ شده از آن شوراي محترم:

در نظر است در صورت تصويب شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به تملك پلاك هاي مشروحه ذيل از محل رديف بودجه 6 املاك متفرقه در سال 94 اقدام و سپس در صورت لزوم در اصلاح و متمم بودجه سال جاري اعتبار مربوطه را منظور و اضافه نمايد.

1-       ملك واقع درخيابان امام (ره) كوچه افشارچي پلاك

2-       ملك  واقع درخيابان فرودگاه، خيابان بياتي

3-       ملك واقع در خيابان بعثت كوچه رضاقلي

   بند 5 جلسه 94/5/27- 103/2850/ش- 94/6/30

-لايحه در خصوص معافيت نمازخانه مجتمع هاي تجاري از پرداخت هرگونه عوارض، شهرداري زنجان در نظر دارد در مجموعه هاي تجاري و پذيرايي، گردشگري به منظور ترويج شرهنگ نماز و نمازخواني مساحت نمازخانه (به ميزان حداكثر 30 مترمربع) را از پرداخت عوارض مربوط به فضاي مذكور در هنگام صدور پروانه ساختماني معاف نمايد. اين موضوع شامل واحدهاي تجاري منفرد و رستوران ها نمي گردد.

تبصره 1: جانمايي نمازخانه مي بايست بر اساس اصول طراحي معماري انجام گرفته و قابل ادغام به ديگر فضاها نباشد. تبديل كاربري فضاي نمازخانه به كاربريهاي ديگر ممنوع بوده و در صورت عدم رعايت آن موضوع به عنوان تخلف محسوب و طبق مقررات برخورد مي گردد.

تبصره 2: چنانچه مجموعه هاي موجود و داراي پايانكار تقاضاي ايجاد فضاي نمازخانه را داشته باشند، ايجاد آن در داخل تراكم مجاز پس از اخذ مجوزهاي لازم و تأييد شهرداري بلامانع مي باشد.

شایان ذکر است طبق ردیف ماده 17 بودجه سال 94 شهرداری زنجان مصوب شورای اسلامی شهر ، تعداد 45 فقره مساعدت مالی از این ردیف به شهروندان مشمول به تصویب رسیده و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده است.

 


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 3564