مصوبات آبان ماه و آذر ماه 94 شورای اسلامی شهر زنجان

1394/12/12
02/03/2016 10:07:49 ق.ظ

مصوبات آبان ماه و آذر ماه 94 شورای اسلامی شهر زنجان


 • لايحه مساعدت مالي به انجمن حمايت از بيماران كليوي استان زنجان، در نظر است نسبت به پرداخت مبلغ 100/000/000(يكصد ميليون) ريال از محل ماده 17 رديف 41701(كمك به موسسات خصوصي و اشخاص) جهت مساعدت به انجمن حمايت از بيماران كليوي استان زنجان اقدام و در اصلاح و متمم بودجه سال 94 پادار گردد. موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد. مقرر گرديد شهرداري تا سقف مبلغ يكصد ميليون ريال تجهيزات و وسايل ورزشي بر اساس نياز سالن مذكور اقدام نمايد. 
 • لايحه در خصوص ايجاد موكب عزاداري مراسم اربعين، باتوجه به تشكيل ستاد اربعين و حضور شهرداري در ستاد مذكور براي برپايي با شكوه اين مراسم، شهرداري زنجان در نظر دارد مبلغ دو ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون ريال از محل بودجه فرهنگي ماده 5 رديف 20507 (هزينه آموزش شهروندان) بابت مشاركت در ايجاد موكب جهت پذيرائي از عزاداران و زوار حسيني اقدام نمايد. موضوع در جلسه مطرح و با به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

 • لايحه در خصوص مساعدت مالي به تيم فوتبال پرواز زنجان، در نظر است نسبت به پرداخت 500/000/000(پانصد ميليون) ريال از محل رديف 41703 ماده 17 (كمك به موسسات خصوصي و اشخاص) جهت حمايت و مساعدت به تيم فوتبال پرواز زنجان جهت شركت در ليگ دسته سوم باشگاه هاي كشور اقدام و در اصلاح متمم بودجه سال 94 پادار خواهد گرديد. موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد

 • لايحه در خصوص مساعدت مالي به موسسه خيريه كودكان و نوجوانان سبحان، در نظر است نسبت به پرداخت مبلغ 50/000/000 (پنجاه ميليون) ريال از محل ماده 17رديف 41701 (كمك به موسسات خصوصي و اشخاص) جهت مساعدت به موسسه خيريه كودكان و نوجوانان سبحان اقدام و در اصلاح و متمم بودجه سال 94 پادار گردد. موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد. 

 • لايحه درخصوص تملك ملك جهت اجراي پروژه فضاي به مساحت عرصه 135-5/117-5/107 مترمربع كه طبق نظريه شماره 22508-22/5/93 كارشناسان رسمي دادگستري به ميزان 4/579/738/500 ريال ارزيابي گرديده كه نحوه پرداخت آن بصورت زمين معوض مي باشد. كه قطعه زمين هاي معوض به شماره هاي 243 و 444 واقع در كوي ميرداماد به ترتيب به مساحتهاي 160 و 163 مترمربع كه طبق نظريه شماره 111/93/ش-5/9/93 جمع كل ارزيابي زمينهاي معوض ملك بالغ بر مبلغ 5/031/500/000 ريال مي باشد كه ما به التفاوت قابل دريافت به مبلغ 451/761/500 ريال مي باشد در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

 • نامه  رياست محترم شوراي اسلامي استان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 2218- 94/5/24 در خصوص درخواست مساعدت مالي به منظور استمرار، توسعه و تقويت كاركردها و فعاليت هاي خود، همچنين انسجام بخشي بين شوراهاي تابعه از طريق تشكيل جلسات آموزشي و توجيهي و نيز پيگيري مطالبات مردمي و شوراهاي اسلامي از مسئولان، به مبلغ 300 ميليون ريال، از محل اعتبار 20507 اقدام گردد. موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد

 • لايحه در خصوص تفاهم نامه فيمابين شهرداري و اداره كل راه و شهرسازي در خصوص احداث معبر 35 متري در شهرك پونك، در نظر است مطابق با تفاهم نامه مورخ 94/7/21فيمابين شهرداري و اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان و در صورت تصويب در شوراي محترم اسلامي شهر، با اجرائي كردن تفاهم نامه نسبت به احداث مشاركتي معبر اصلي و راه دسترسي 35 متري كوي پونك، با تأمين قسمتي از هزينه ها توسط اداره كل راه و شهرسازي و پيش بيني قدر السهم شهرداري در بودجه اقدام لازم معمول گردد. موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.     

لايحه در خصوص تأمين اعتبار جهت خريد ون ويژه معلولين از طريق اصلاح بودجه، در نظر است به منظور خريد و تجهيز يكدستگاه خودرو ون ويژه معلولين، نسبت به انجام اصلاحات لازم در بودجه عمراني برابر جدول ذيل اقدام و در اصلاح، متمم بودجه سالجاري لحاظ گردد.

رديف

عنوان پروژه مصوب

كد پروژه

مبلغ مصوب بودجه 94

پيشنهادات اصلاحي

جمع اعتبار پيشنهادي

جديد

كاهش

افزايش

1

بهسازي محوطه ترمينال

3301078

10/000

 

1/200

-

8/800

2

خريد ماشين آلات حمل و نقل عمومي ويژه معلولين

3811003

-

*

-

1/200

1/200

جمع

1/200

1/200

-

 
 • لايحه در خصوص درخواست مجوز هزينه جهت ايمن سازي ترافيكي كوي پونك، در نظر است نسبت به ايمن سازي معابر كوي پونك با اجراي اصلاح هندسي و با نصب تابلو و علايم راهنمايي و جدا كننده و اجراي چند مورد سرعت كاه به مبلغ 700 ميليون ريال از محل رديف بودجه تهيه و اجراي خط كشي معابر و تهيه و نصب تجهيزات و اقلام ترافيكي و اجراي سرعتكاه استاندارد در سطح منطقه دو اقدام گردد. موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.
 • نامه  در خصوص تأييد و تصويب صورتجلسات شوراي نامگذاري با استناد به بند 24 ماده 71 قانون شوراها به شرح ذيل موضوع در جلسه مطرح و به تصويب رسيد.

 • درخواست خانواده شهيد سيد جلال مددي درخصوص نامگذاري يكي معابر سطح شهر بنام آن شهيد بزرگوار مطرح  ونظر به سكونت خانواده شهيد بزرگوار در خواجه نصير طوسي كوچه علامه حلي ، نزديكترين مورد پيشنهادي ضلع جنوبي خيابان شهيد محمدحسين رحيمي وحدفاصل خيابان بعثت تا زينبيه شرقي بنام كوچه شهيد سيد جلال مددي(بپيوست نقشه) نامگذاري و مصوب گرديد وقسمت شمالي خيابان حدفاصل بلوار بيت الرقيه تا خيابان بعثت بدون تغييربنام شهيد محمد حسين رحيمي مصوب گرديد. موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد. 

 • 2-9- درخواست اصناف و آهن فروشان درخصوص نامگذاري كامل سايت آهن فروشان واقع در ضلع شرقي شهر زنجان جنب آزاد راه تهران قزوين مطرح گرديد كه پس از بحث وبررسي خيابان اصلي ضلع شرقي  (شمال به جنوب ) بنام خيابان كاوه ومعبر اصلي ضلع غربي (شمال به جنوب )بنام خيابان  آهنگر و معابر دسترسي  داخلي شرق به غرب  از سمت پايين به بالا بنام آهنگر 1وآهنگر 2 و ... آهنگر 7(بپيوست نقشه) نامگذاري ومصوب گرديد. موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به  تصويب رسيد.     

 • 3-9-  درخواست شهرداري منطقه يك در خصوص نامگذاري پارك وفضاي سبزواقع در كوي انديشه  حدفاصل كوي انديشه و شهرك اميركبير و ضلع شمالي بلوار عميد مطرح گرديد كه پس از بحث وبررسي بنام پارك شهروند (بپيوست نقشه )نامگذاري ومصوب گرديد. موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.     

 • 4-9- درخواست شهرداري منطقه يك در خصوص نامگذاري پارك وفضاي سبز واقع در ضلع غربي كوي فرهنگ (بلوار گلستان)  خيابان شقايق مطرح گرديد كه پس از بحث وبررسي بنام پارك شقايق( بپيوست نقشه ) نامگذاري ومصوب گرديد. موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به  تصويب رسيد.    

 • 5-9- درخواست اداره كل محيط زيست استان درخصوص نامگذاري خيابان مقابل پارك ارم ومسير ورودي شهر آرا  بنام محيط زيست مطرح گرديد كه پس از بحث وبررسي پيشنهاد گرديد كه بنام (محيط بان) نامگذاري ومصوب گردد.

 • لايحه در خصوص اجراي قسمتي از محوطه سازي مصلي زنجان، در نظر است نسبت به اجراي قسمتي از عمليات عمراني محوطه مصلي زنجان با مبلغ اعتباري چهار ميليارد ريال نسبت به جابجائي از اعتبار پيش بيني شده در رديف هاي ذيل :

 • در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و صرفه جويي در هزينه ها از محل جابجائي يك ميليارد ريال از اعتبار ده ميليارد ريالي پيش بيني شده در رديف 3703001 ساماندهي مزار بهشت زهرا (س)
 • با توجه به مذاكرات صورت گرفته با سرمايه گذار جهت مشاركت در احداث ايستگاه هاي اتوبوس، از محل جابجائي يك ميليارد ريال پيش بيني شده در رديف 350407 احداث نشيمنگاه اتوبوس
 • از محل جابجائي يك ميليارد ريال از اعتبار 5 ميليارد ريالي پيش بيني شده در رديف 3811002 كمك عمراني به سازمان ها
 • از محل جابجائي يك ميليارد ريال از اعتبار ده ميليارد ريالي پيش بيني شده در رديف 3301078 بهسازي محوطه ترمينال

اقدام و در اصلاح متمم بودجه سال جاري كار سازي و لحاظ گردد

 • نامه معرفي نمايندة شورا براي حضور در جلسات كميته انضباطي سازمان تاكسيراني زنجان جهت رسيدگي به شكايات شهروندان محترم، موضوع در جلسه مطرح و سركار خانم مهندس پريسا شعباني به عنوان نمايندة شورا در كميته انضباطي سازمان تاكسيراني زنجان انتخاب گرديدند.
 • - لايحه در خصوص تهاتر مطالبات شهرداري از شركت تعاوني مسكن گلشهر كاظميه بصورت واگذاري زمين، در نظر است در نظر است در راستاي وصول مطالبات شهرداري از شركت تعاوني مسكن گلشهر كاظميه، (25/650/115/000 ريال) نسبت به تهاتر 6 قطعه زمين از قطعات تجاري واقع در كوي موصوف (مطابق با ليست و كروكي پيوست) و بر اساس ارزيابي كارشناسان رسمي دادگستري (هيئت سه نفره) به شماره 23169 مورخ 94/8/3 به مبلغ 25/650/115/000 ريال اقدام گردد. موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد

 • لايحه در خصوص اصلاح بند 6 مصوبه خوش حسابي، بند 6 مصوبه شماره 3282/103/ش- 94/7/15 "كليه اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً از يك نوع تخفيف يا خوش حسابي برخوردار مي گردند." به شرح ذيل اصلاح مي گردد: (خانواده هاي معظم شهدا، ايثارگران و مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و بهزيستي با ارائه معرفي نامه از سازمان مربوطه مي توانند علاوه بر خوش حسابي 25% در صورت پرداخت نقد و 15% در صورت پرداخت به صورت اقساط، از تخفيفات مشمول ماده 6 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و بند (د) تبصره 16 قانون بودجه كل كشور سال 94 (تصوير به پيوست) نيز برخوردار مي گردند). موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.     

 • لايحه در خصوص تفويض اختيار تعيين و پرداخت حق الجلسات اعضاي كميسيون ها، كميته ها و هيأت هاي مصرح در قوانين و مقررات، موضوع تفويض اختيار تعيين و پرداخت حق الجلسات اعضاي كميسيون ها، كميته ها و هيأت هاي مصرح در قوانين و مقررات به هريك از اعضاء به ازاي هر جلسه متشكله در خارج از وقت اداري از محل رديف 20510 ماده 5 بودجه مصوب به شهردار زنجان مورد موافقت قرار گيرد. موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

 • لايحه در خصوص درخواست تأييد و صدور مجوز اعمال ماده 8 در خصوص اجراي طرح تعريض و بازگشايي خيابانهاي زينبيه غربي و ادامه هفت تير، با عنايت به پيش بيني اجراي طرح تعريض و بازگشايي خيابانهاي زينبيه غربي (حد فاصل خيابان شهدا تا خيابان مطهري) و ادامه هفت تير (حد فاصل كوچه زينبيه تا خيابان شهدا) بعنوان پروژه هاي اولويت دار شهرداري برابر بودجه مصوب سال 94، به استحضار عالي مي رساند برابر اخطاريه هاي صادره و درج آگهي در روزنامه كثيرالانتشار و اعلام آمادگي تعداد زيادي از مالكين مبني بر واگذاري ملك واقع در طرح، تملك پلاكهاي موصوف در دست اقدام و انجام مراحل اداري مي باشد. علي ايحال با عنايت به اينكه شهرداري زنجان در نظر دارد جهت تكميل طرح و بازگشايي معابر موصوف، در صورت عدم همكاري تعدادي از مالكين پلاكهاي باقيمانده، صرفاً با اعمال ماده 8 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك ... مصوب 1385/11/17 نسبت به تملك پلاكهاي باقيمانده و بازگشايي معابر مذكور اقدام نمايد. موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.  

 • نامه در خصوص ماده 38 آئين نامه معاملات شهرداري تهران تسري يافته به مراكز استانها اختلاف ناشي از معاملات موضوع آيين نامه ياد شده در هيأت حل اختلافي با عضويت يك نفر قاضي دادگستري با انتخاب رييس كل دادگستري استان و يك از نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر، نمايندة شهرداري و نمايندة طرف قرارداد قابل رسيدگي و حكم صادره از طرف قاضي جلسه براي طرفين لازم الاجراء خواهد بود. موضوع در جلسه مطرح و جناب آقاي رزاق محمدي به عنوان نمايندة شورا در هيأت حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلاف ناشي از معاملات به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه انتخاب گرديدند.

 • لايحه در خصوص صدور پروانه رايگان در جهت تأمين پاركينگ مورد نياز شهروندان، در نظر است جهت تامين پاركينگ مورد نياز شهروندان با اعمال تسهيلات و شرايط ايجاد پاركينگ ذيل از املاك واجد شرايط حمايت و اقدام گردد:

 • صدور پروانه رايگان جهت احداث يك طبقه تجاري (تراكم مطابق با ضوابط مصوب).
 • صدور پروانه رايگان جهت احداث پاركينگ.
 • نحوه استفاده از پاركينگ (صرفاً جهت استفاده پاركينگ بدون واگذاري دائم جهت بهره برداري روزانه شهروندان و اجاره مطابق با تعرفه هاي عوارض سالانه مصوب شورا) به عنوان پاركينگ عمومي در اختيار مالك مي باشد.
 • مساحت املاك حداقل 1200 متر مربع باشد.
 • دسترسي به ملك از طريق معابر 8 متر و بالاي 8 متر موجود انجام پذيرد.
 • مالك علاوه بر تأمين پاركنيگ هاي مورد نياز تراكم تجاري مي بايست حداقل چهار برابر مساحت طبقه تجاري (با احتساب مسيرهاي عبور) در طبقات پاركينگ تامين نمايد.
 • املاك مورد نظر بايد داراي كاربري هاي تجاري يا مسكوني و ساير باشد. املاكي كه داراي كاربري پاركينگ بوده ليكن در گذشته و حال بصورت مسكوني يا تجاري استفاده مي شوند نيز شامل اين بند مي گردد.
 • تغيير كاربري و ضوابط احداث مي بايست به تصويب كميسيون محترم ماده 5 قانون شوراي عالي معماري و شهرسازي برسد.

نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2933