تاريخچه شورا در ايران باستان

1395/01/23
11/04/2016 02:11:04 ب.ظ

تاريخچه شورا در ايران باستان

در ايران باستان و در زمان حکومت اشکاني ها مجلس سه گانه اي به نام هاي «شوراي خانوادگي» ، «شوراي بزرگان» که اجتماع آن رو به نام «لهستان» ناميده مي شود وجود داشت و در واقع ترکيبي از اعضاي خانواده سلطنتي و نمايندگان آريستوکراسي بود .
با گسترش شهر نشيني و افزايش جمعيت ديگر امکاني براي اعمال اين گونه دموکراسي هاي مستقيم وجود نداشت  وبه تدريج انديشمندان و سياستمداران به فکر ايجاد نظام دموکراسي غير مستقيم و نظام نمايندگي مردم از طريق انتخابات برآمدند اين نظام اولين بار در انگلستان اجرا گرديد و در عمل نمايندگان رعايا يا شهروندان انتخاب شدند ، تا سهمي از قدرت سلطان را نظير تصويب ماليات ، وضع قانون ، نظارت بر عملکرد مأموران اجرايي ، از آن خود کنند و از آنجا که از اعتماد مردم برخوردارند به نام آنان بخواهند و به نام آنها عمل نمايند .

بعد از وقوع انقلاب کبير فرانسه در سال 1789 نظام نمايندگي و شورايي چه به صورت نظام پارلماني چه به صورت شوراي شهر گسترش و رواج زيادي در کشورهاي مختلف جهان نمود و امروزه تقريباً اصل شوراي شهر در اکثر کشورهاي توسعه يافته و کمتر توسعه يافته پذيرفته شده و جزء اصولي از قانون اساسي آنها گرديده ، هر چند که از لحاظ کميت و کيفيت کار با هم تفاوتهايي دارند .


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2160