مصوبات سه ماهه اول سال 97 شورای اسلامی شهر زنجان

1397/04/28
19/07/2018 10:42:20 ق.ظ

مصوبات سه ماهه اول سال 97 شورای اسلامی شهر زنجان


 

* طرح رئيس محترم كميته حسابرسي شهرداري زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 3837- 20/10/96 در خصوص تشكيل واحد حسابرسي داخلي شهرداري زنجان در جلسه مطرح و با اكثريت آراء به تصويب رسيد.

* لايحه خصوص بخشودگي يكروز در ماه از اول سال 1394 لغايت 29/12/1396 از بهره‌برداران اتوبوسهاي بخش خصوصي، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به شرح ذيل به تصويب رسيد.

در نظر است براي حمايت از بخش خصوصي و جلوگيري از اختلال در ارائه خدمات و پيشگيري از مشكلات آتي در جهت اجرايي نمودن مصوبه بند 2 صورتجلسه مورخ 28/10/96 مبني بر مجوز خريد تعداد 168 جفت لاستيك جهت واگذاري دو حلقه به هر دستگاه به اتوبوس‌هاي بخش خصوصي و مطابق با مصوبه هيئت مديره سازمان اتوبوسراني با اختصاص مبلغ 000/000/22 ريال براي هر دستگاه اتوبوس به تعداد 140 دستگاه و جايگزيني آن با بدهي كاركرد درآمد يكروز در ماه به سازمان اتوبوسراني زنجان (از ابتداي سال 1394 تا 29 اسفند ماه سال 1396 كه سهم هر بهره‌بردار طبق تعرفـه‌هاي مصوب سـال 1394 ماهيانه مبلغ 000/440/1 ريال براي سال 1395 مبلغ 000/584/1 ريال و سـال 1396 مبلغ 600/821/1 ريال كه جمعـاً طي سه سـال سهم هر بهره بردار جمعاً بمبلغ 200/147/58 ريال) با شرايط ذيل اقدام گردد، مبلغ 000/000/22 ريال بصورت يكسان از محل مصوبه فوق كسر و الباقي بمبلغ 200/147/36 ريال نيز از محل مطالبات سازمان از هر بهره بردار براي مابقي بدهي ايشان در مدت ذكر شده با در نظر گرفتن مسيرهايي كه داراي درآمد (عالي، خوب، متوسط و ضعيف) طبق جدول ذيل براي هر بهره بردار بصورت تهاتر محاسبه و با اعمال بخشودگي بشرح جدول ذيل اقدام گردد.

رديف

مسير

اعمال بخشودگي

بخشودگي به بهره‌برداران اصلي

بخشودگي به شرط نداشتن تذكر و تعهد در طول سال

بخشودگي به شرط نگهداري و نظافت فني و ظاهري اتوبوس

باقيمانده بدهي بهره برداران

1

مسيرهاي با درآمد ضعيف

70%

10%

15%

5%

پرداخت به سازمان اتوبوسراني تا پايان سال 96 بصورت اقساطي و تسويه حساب كامل

2

مسيرهاي با درآمد متوسط

55%

10%

15%

5%

3

مسيرهاي با درآمد خوب

40%

10%

15%

5%

4

مسيرهاي با درآمد عالي

25%

10%

15%

5%

تبصره يك: موارد فوق بشرطي اعمال خواهد شد كه بهره برداران بخش خصوصي از تاريخ ابلاغ مصوبه شوراي شهر در فرصت 15 روزه نسبت به مراجعه به سازمان جهت تعيين تكليف اتوبوس تحويلي اقدام و سازمان بر اساس تصويب نامه شماره 111393 مورخ 8/9/85 هيئت محترم وزيران و بخشنامه‌هاي مربوط در اين زمينه نسبت به عقد قرارداد جديد با مالكين اتوبوس‌هاي واگذار شده اقدام نمايد.

تبصره دو: سازمان نسبت به پيش بيني درآمد يكروز در ماه ساير بهره برداراني كه داراي قرارداد 10 ساله مي‌باشند و بررسي ميزان و دريافت سهم خود از محل اجاره خطوط به مالكين اتوبوس‌هاي طرف قرارداد جديد و پيش‌بيني در بودجه سال‌هاي آتي ملزم مي‌باشد.

* طرح در خصوص نحوه اخذ اراضي خدماتي حاصل از تفكيك و طرح‌هاي آماده‌سازي زمين (به پيوست) در جلسه مطرح و با اكثريت آراء تصويب شد.

* لايحه در خصوص درخواست آقاي شهرام عاشوري به وكالت از خانم سيما عاشري مالك پلاك‌هاي ثبتي 3/1319، 4/1319 و 6/1319 واقع در خيابان بنايي، كوچه صباغي، كوچه اخلاق پسند مبني بر خريداري مقدار مساحت 04/79 متر مربع از باقيمانده پلاك ثبتي 2/1319 متعلق به شهرداري زنجان جهت ادغام به ملك خود، موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به شرح ذيل به تصويب رسيد.

باتوجه به درخواست آقاي شهرام عاشوري به وكالت از خانم سيما عاشري مالك پلاك‌هاي ثبتي 3/1319، 4/1319 و 6/1319 واقع در خيابان بنايي، كوچه صباغي، كوچه اخلاق پسند مبني بر خريداري مقدار مساحت 04/79 متر مربع از باقيمانده پلاك ثبتي 2/1319 متعلق به شهرداري زنجان جهت ادغام به ملك خود تحت پلاكهاي فوق الذكر، شهرداري زنجان در نظر دارد در اجراي مفاد صورتجلسه بررسي پرونده‌هاي اداره املاك مورخ 6/8/96 نسبت به واگذاري مقدار مساحت 04/79 مترمربع باقيمانده پلاك ثبتي 2/1319 به ارزش 000/000/455/1 ريال بر اساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري به شماره 112/م/ش مورخ 11/9/96، صرفاً جهت ادغام به پلاكهاي صدرالاشاره به نامبرده اقدام نمايد.

* لايحه در خصوص اصلاح و جابجايي در برخي از كدهاي بودجه عمراني حوزه ترافيك، موضوع در جلسه مطرح و با لحاظ نظر كميسيون مربوطه اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به شرح ذيل به تصويب رسيد.

در نظر است به منظور ضرورت امر در تجهيز ساختمان مركز كنترل ترافيك نسبت به اصلاح برخي از رديف‌ها در بودجه عمراني سال 96 برابر جدول ذيل اقدام در اصلاح متمم سالجاري پادار و لحاظ گردد.

رديف

عنوان پروژه مصوب

كد پروژه

مبلغ مصوب سال 96

پيشنهادات اصلاحي

جمع اعتبار باقيمانده

بودجه داخلي

بودجه استان

جديد

كاهش

افزايش

كاهش

افزايش

1

طرح مطالعاتي حوزه ترافيك

3103003

500/4

-

700/1

-

-

-

800/2

2

نظارت بر پروژه‌هاي ترافيكي

3103004

000/1

-

100

-

-

-

900

3

تجهيز چراغ‌هاي راهنمائي به سيستم كنترل هوشمند ترافيك- تعمير و نگهداري چراغ‌هاي راهنمايي ...

3310002

600/5

-

000/3

-

-

-

600/2

4

تجهيز ساختمان مركز كنترل و برنامه‌ريزي ترافيك ...

3310003

000/10

-

-

800/4

-

-

800/14

مجموع

100/21

-

800/4

800/4

-

-

100/21

 

* مصوبه كميسيون نظارت و پيگيري شورا با موضوع تشكيل كميته تخصصي اعتبار در شهرداري و سيستم خزانه داري در جلسه مطرح و با اكثريت آراء مصوب شد.

* لايحه در خصوص پيشنهاد تملك سرقفلي يكباب مغازه از پلاك ثبتي 9/5389 واقع در خيابان 17 شهريور- روبروي مجموعه ورزشي 15 خرداد- واقع در طرح تعريض معبر مربوط به آقاي علي اوسط نوروزي، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به شرح ذيل تصويب شد.

برابر درخواست آقاي علي اوسط نوروزي مالك سرقفلي يكباب مغازه از پلاك ثبتي 9/5389 واقع در خيابان 17 شهريور- روبروي مجموعه ورزشي 15 خرداد- ضلع غربي ساختمان مركز كنترل ترافيك شهرداري مبني بر واگذاري سرقفلي مغازه موصوف باتوجه به واقع شدن در طرح تعريض معبر و با امعان نظر به اينكه واحد موصوف تنها پلاك باقيمانده در محل ياد شده مي‌باشد، شهرداري زنجان در نظر دارد در راستاي تخريب و بازگشايي محل به جهت اتمام عمليات احداث ساختمان كنترل ترافيك شهرداري و بهره برداري قريب الوقع از محل مذكور، نسبت به تملك سرقفلي مغازه واقع در طرح متعلق به آقاي نوروزي به ارزش 000/000/580/2 ريال بر اساس ارزيابي هيأت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري به شماره 1-961212 مورخ 12/12/96 (با امعان نظر به مالكيت شهرداري به عرصه مغازه مورد نظر) بمنظور بازگشايي و تعريض معبر در قبال واگذاري زمين با ملك معوض از محل بودجه متفرقه مناطق اقدام نمايد.

* لايحه در خصوص اصلاح و متمم بودجه سال 1396 سازمانهاي تابعه، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء‌ اعضاي محترم حاضر در جلسه به شرح ذيل تصويب شد.

در نظر است باتوجه به مصوبات اركان سازمانها نسبت به كاهش يا افزايش يا اصلاحات داخلي (اصلاح و متمم) بودجه سال 1396 سازمانهاي تابعه با جدول خلاصه ذيل و در قالب 11 مجلد پيوست اقدام گردد.

نام سازمان

بودجه مصوب 96

اصلاح و متمم پيشنهادي

ميادين ميوه و تره بار

000/000/403/8

000/000/065/25

آرامستانها

000/500/580/25

000/903/632/23

پاركها و فضاي سبز

000/000/215/36

000/000/940/22

آتش نشاني

000/000/833/65

000/000/520/68

مديريت پسماند

000/432/735/28

000/000/000/28

خدمات موتوري

000/000/510/102

000/000/102/64

كشتارگاه

0000/530/681/12

ادغام با سازمان ميادين

اتوبوسراني

000/031/931/44

000/667/690/33

تاكسيراني

000/442/266/6

000/000/500/6

پايانه ها (اصلاح صرفا در داخل بودجه)

000/000/000/9

000/000/000/9

فاوا

000/000/400/8

000/000/280/9

عمران

000/000/000/110

000/000/000/75

جمع هزينه ها

000/935/555/458

000/570/730/365

 

* نامه در خصوص درخواست آقاي عليرضا صحبت لو مالك پلاك ثبتي 3483 و باقيمانده 3537 واقع در خيابان شهدا، زينبيه غربي، كوچه اميدي با مساحت عرصه 3/111 متر مربع، مبني بر تهاتر مقدار مساحت واقع در طرح به ميزان 31 متر مربع (در حدود 8/27% از كل عرصه) با هزينه هاي صدور مجوز احداث (موضوع نامه شماره 16543- 3/10/96/ص مورخ 28/9/96 شهرداري منطقه سه)، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه تصويب شد.

 

* لايحه در خصوص تعيين قيمت بليط امكانات تفريحي پارك ملت (شهربازي شماره دو)، در جلسه مطرح و رديف‌هاي 1، 2 و 3 به 000/70 ريال تقليل و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

* لايحه در خصوص بودجه پيشنهادي يكساله 1397 سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري، در جلسه مطرح و با اعمال اصلاحات مبني بر توجه ويژه به  هزينه گروه سني كودكان- آموزشي و ورزشي و هزينه كرد بودجه فعلي تا پايان شهريور ماه و تقديم لايحه متمم بودجه براي 6 ماهه دوم سال با اكثريت آراء به شرح ذيل مصوب شد.

پيرو شماره 46047/1/96/ص مورخ 25/10/96 و 51138/1/96/ص مورخ 25/11/96 در نظر دارد آن موارد اصلاحي و ساير موارد ضروري، مطابق با بخشنامه ابلاغي بودجه سال 97 شهرداريهاي كل كشور و در راستاي مواد 65 و 67 قانون شهرداري‌ها لايحه بودجه پيشنهادي سال 1397 سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري همراه با ضميمه جدول ذيل و مطابق با يك مجله بودجه به پيوست سازمان كه به تاييد هيئت مديره و شهرداري زنجان رسيده است جهت بررسي و تصويب به شوراي محترم اسلامي شهر زنجان تقديم مي‌گردد.

جدول شماره يك

رديف

سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي

مبلغ بودجه پيشنهادي سال 1397

1

000/000/000/50 ريال

50 ميليارد ريال

 

جدول شماره دو

رديف

عنوان سرفصل

مبلغ بودجه سرفصل پيشنهادي سال 1397

1

هزينه‌هاي جاري و پرسنلي

000/000/000/15 ريال

2

ساخت تالار شهر (مطابق با تبصره تكليفي)

000/000/000/10 ريال

3

اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و اجتماعي و ...

000/000/000/25 ريال

 

جدول شماره سه

رديف

عنوان سرفصل برنامه‌هاي فرهنگي و اجتماعي و ...

مبلغ بودجه سرفصل پيشنهادي سال 1397

1

برنامه‌هاي اجتماعي

000/000/410/8 ريال

2

برنامه‌هاي فرهنگي

000/500/672/7 ريال

3

برنامه‌هاي ورزشي

000/000/625/3 ريال

4

برنامه‌هاي ديني

000/000/610/2 ريال

5

برنامه‌هاي سلامت

000/500/652 ريال

6

برنامه‌هاي بانوان و خانواده

000/000/030/2 ريال

 

* لايحه در خصوص تفويض اختيار به مديران مناطق سه گانه جهت انجام معاملات در جلسه مطرح و باتوجه به وجود مصوبه در خصوص تفويض اختيار مديران مناطق در سنوات قبل، نياز به اخذ مصوبه جديد تشخيص داده نشد.

با تفويض اختيار معاملات سقف متوسط به سازمانها مخالفت و تصويب نشد.

* صورتجلسه مورخه 20/2/97 كميته حسابرسي شهرداري زنجان در خصوص انتخاب حسابرس سال 96 شهرداري، سازمانهاي تابعه و شوراي اسلامي شهر زنجان، در جلسه مطرح و با اكثريت آراء موافقت شد.

* لايحه در خصوص عدم اخذ هزينه قبر در مزار جديد الاحداث و ارائه خدمات بصورت رايگان تا زمان تصويب تعرفه عوارض سال 1398، در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

* لايحه در خصوص پرداخت هزينه احصاء و نصب پلاك آبي و كدپستي در سطح شهر، موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به شرح ذيل به تصويب رسيد.

به شهرداري اجازه داده مي‌شود نسبت به هزينه كرد 20% از هزينه احصاء و نصب پلاك آبي و كدپستي در سطح شهر جهت اجراي مفاد آئين نامه ‌GNAF از محل رديف بودجه اقدام نمايد.

* لايحه در خصوص پيشنهاد واگذاري دو واحد مغازه از واحدهاي تجاري پاساژ نور متعلق به شهرداري زنجان به سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري زنجان از بابت بخشي از بدهي شهرداري منطقه سه، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به شرح ذيل به تصويب رسيد.

در نظر است باتوجه به درخواست شهرداري منطقه سه مبني بر درخواست تهاتر بخشي از بدهي شهرداري منطقه سه به سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري، نسبت به واگذاري دو باب مغازه از واحدهاي تجاري پاساژ نور واقع در طبقه 1+ واحد 242 به ارزش 000/000/875/3 ريال و واحد 319 واقع در طبقه 2+ به ارزش 000/000/860/4 ريال برابر ارزيابي‌هاي هيئت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري به شماره 518/م/95 مورخ 20/4/95 و 118/م/95 مورخ 23/1/95 اقدام گردد.

* نامه در خصوص هوشمندسازي تقاطع هاي سطح شهر، موضوع در جلسه مطرح و موافقت شد. مقرر گرديد در خصوص نوع هوشمندسازي تقاطع، شورا اعلان نظر كند.

* لايحه در خصوص درخواست آقاي مجيد تقيلو مالك پلاك‌هاي ثبتي 1/5249 و 2/5249 واقع در خيابان صفا- پشت كارخانه كبريت مبني بر تعيين تكليف پلاك‌هاي مذكور، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به شرح ذيل به تصويب رسيد.

برابر درخواست برادر جانباز آقاي مجيد تقيلو مالك پلاك‌هاي ثبتي 1/5249 و 2/5249 واقع در خيابان صفا- پشت كارخانه كبريت مبني بر تعيين تكليف پلاك‌هاي فوق الذكر و باتوجه به واقع گرديدن مقدار مساحت 14 متر مربع از پلاك ثبتي 1/5249 و مقدار 9 متر مربع از پلاك ثبتي 2/5249 در طرح معبر، شهرداري زنجان در نظر دارد در اجراي تصميمات متخذه بر اساس صورتجلسه توافق منعقده مورخ 19/12/96 و مفاد صورتجلسه بررسي پرونده‌هاي اداره املاك مورخ 20/12/96، از بابت واگذاري پلاك 1/5249 از سوي آقاي تقيلو به شهرداري زنجان، نسبت به تخصيص يك قطعه زمين معوض به نامبرده با اخذ نظريه هيأت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري و همچنين از بابت مقدار واقع در طرح از پلاك ثبتي 2/5249 نسبت به انجام تمهيدات لازم براي اعطاي امتياز تراكم قبل از اصلاحي از طريق ارجاع پرونده به كميسيون ماده پنج اقدام نموده و در صورت عدم اخذ امتياز از كميسيون محترم ماده پنج، نسبت به تهاتر مقدار واقع در طرح با هزينه‌هاي صدور پروانه و غيره با اخذ نظريه كارشناسان رسمي مطابق مفاد صورتجلسه صدرالذكر اقدام و مبالغ مربوطه بعنوان مطالبات نامبرده در حساب في‌مابين كارسازي گردد.

* لايحه در خصوص درخواست تصويب و تأييد واگذاري احداث ساختمان اداري شهرداري، موضوع در جلسه مطرح و تصويب گرديد. مقرر گرديد نحوه بهره برداري و نوع  استفاده و اختصاص آن به كدام سازمان يا واحد اداري شهرداري به تأييد شوراي شهر برسد.

به استناد مصوبه كميسيون ماده 14 آئين نامه مالي و معاملاتي شهرداري تهران، تسري يافته به شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها و برابر بند ب ماده 33 آئين نامه مذكور شهرداري زنجان در نظر دارد عمليات اجراي اسكلت و سفت كاري ساختمان اداري شهرداري را با برآورد اوليه 316/448/927/19 ريال را به شركت جهاد نصر زنجان به صورت 100 درصد غيرنقدي (از محل املاك تحت اختيار شهرداري) واگذار نمايد. مراتب جهت تصويب و تأييد انجام معامله به شوراي محترم اسلامي شهر ارسال مي‌گردد.

* لایحه در خصوص درخواست اصلاح رديف بودجه مميزي املاك كل شهر، موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء‌اعضاي محترم حاضر در جلسه به شرح ذيل به تصويب رسيد.

مقرر گرديد شهرداري حداكثر ظرف مدت 10 ماه پس از ابلاغ قرارداد نسبت به اتمام مميزي اقدام نمايد و اسناد مناقصه نيز به تأييد كميسيون شهرسازي و معماري شورا برسد. تأمين بودجه اجراي لايحه از محل مازاد درآمد حاصل از  رديف‌هاي 603001 و 603002 بودجه شهرداري زنجان خواهد بود.

رديف

عنوان پروژه مصوب

كد پروژه

مبلغ مصوب

پيشنهادات اصلاحي

جمع اعتبار باقيمانده

بودجه داخلي

بودجه استاني

جديد

كاهش

افزايش

كاهش

افزايش

1

طرح مميزي املاك و نظارت بر آن

3103006

000/15

-

-

000/14

-

-

000/29

جمع

000/15

-

-

000/14

0

0

000/29

 

 


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 4433