مصوبات سه ماهه دوم سال 97 شورای اسلامی شهر زنجان

1397/07/11
03/10/2018 10:08:40 ق.ظ

مصوبات سه ماهه دوم سال 97 شورای اسلامی شهر زنجان


* لايحه در خصوص پيشنهاد افزايش كرايه ناوگان اتوبوس درونشهري (ملكي و خصوصي) بصورت نقدي و كارت بليط و افزايش كرايه تاكسي‌هاي شهري در سال 97، در جلسه مطرح و به اتفاق آراء‌ اعضاي حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

در نظر است در صورت تصويب شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به افزايش كرايه اتوبوس‌هاي درونشهري (ملكي و خصوصي) و تاكسي شهري، تاكسي بي سيم و تاكسي تلفني در سال 97 بشرح جدول ذيل اقدام گردد.

 

كرايه پيشنهادي اتوبوس درونشهري (ملكي و خصوصي) در سال 97

 

رديف

 

مسير

كرايه سال 96

بصورت كارت بليط بريال

كرايه سال 97

بصورت كارتي بريال

درصد افزايش كارت بليط در سال 97

كرايه سال 96 بصورت نقدي بريال

كرايه سال 97 بصورت نقدي بريال

درصد افزايش نقدي

1

كليه خطوط درون شهري

3700

4300

16%

5000

5000

0

2

سريع السير

5100

5700

8/11%

6000

6000

0

3

سايان

4900

5500

25/12%

6000

6000

0

4

ديزج آباد

6300

7000

12/11%

7000

7000

0

 

ميانگين افزايش كرايه

7/12%

ميانگين افزايش كرايه

0

 

 

كرايه پيشنهادي تاكسي در سال 97

نرخ كرايه تاكسي هاي خطي و گردشي در سال95

كارت خوان بريال در سال 96

مبلغ نقدي بريال در سال 96

مبلغ پيشنهادي بصورت نقدي و كارتخوان سال 97

كرايه يك مسير

5500

6000

7000

كرايه دو مسير

8500

9000

11000

كرايه سه مسير

000/10

000/12

000/14

كرايه چهار مسير

000/14

000/15

000/16

كرايه پنج مسير

000/15

000/16

000/18

كرايه تاكسيهاي ون

-

000/11

000/12

 

 

كرايه پيشنهادي تاكسي‌هاي بي سيم و تاكسي تلفني در سال 97

نوع تاكسي

سال 96 (روز) مبلغ بريال

سال 96 (شب) از ساعت 11 تا 6 صبح

پيشنهاد كرايه سال 97 بريال (روز)

درصد افزايش

پيشنهاد كرايه سال 97 بريال (شب) از ساعت 11 تا 6 صبح

درصد افزايش

كرايه تاكسي بي سيم

000/40

000/45

000/45

14%

000/50

14%

كرايه تا كسي تلفني

000/40

000/45

000/45

14%

000/50

14%

 

نرخ هر دقيقه توقف از 1500 ريال به 2000 ريال افزايش و نرخ تردد مسافر براي خارج از شهر تغيير نخواهد يافت.

 

* لايحه در خصوص تفويض اختيار به مديران مناطق سه گانه جهت انجام معاملات در جلسه مطرح و باتوجه به وجود مصوبه در خصوص تفويض اختيار مديران مناطق در سنوات قبل، نياز به اخذ مصوبه جديد تشخيص داده نشد.

با تفويض اختيار معاملات سقف متوسط به سازمانها مخالفت و تصويب نشد.

* لايحه در خصوص پيشنهاد واگذاري قطعه زمين متعلق به شهرداري تحت پلاك ثبتي 7814/38 جهت الحاق به پلاك ثبتي 1853/38 متعلق به آقاي عبدالرحمن مرادي، موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به شرح ذيل به تصويب رسيد.

با عنايت به مالكيت شهرداري زنجان به قطعه استحصالي واقع در ميله مرزي كوي منظريه و كوي ميرداماد با كاربري مسكوني به مساحت 13/65 مترمربع تحت پلاك ثبتي 7814/38 و عدم امكان صدور پروانه احداث مجزا طبق نظريه معاونت شهرسازي و معماري به شماره 3540/97/د مورخ 3/2/97، در نظر است طبق مفاد صورتجلسه بررسي پرونده‌هاي اداره املاك مورخ 15/11/96 و بر اساس نظريه هيأت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري به شماره 1/1260/97 مورخ 18/2/97 در قبال مبلغ 000/000/486/1 ريال نسبت به واگذاري قطعه زمين متعلق به شهرداري صرفاً جهت ادغام به پلاك ثبتي 1853/38 به آقاي عبدالرحمن مرادي اقدام گردد.

* لايحه در خصوص پيشنهاد واگذاري مساحت مازاد جهت اصلاح اسناد مالكيت املاك و اراضي داراي مغايرت متقاضيان در مساحتهاي پائين، موضوع در جلسه مطرح و به تصويب رسيد. مقرر گرديد در صورتيكه موضوع خارج از طرح بوده و تجاوز به معبر نباشد و از حيث انتفاع خارج و قابليت بارگذاري يا استفاده شهرداري را نداشته باشد تا سقف معاملات خرد با تأييد شورا بلامانع است.

با توجه به تعدد درخواستهاي واصله از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان در ارتباط با وجود مغايرت سند مالكيت و وضع موجود املاك و وجود مساحت مازاد برخي از پلاكها در سطح مناطق سه گانه شهرداري، در نظر است بمنظور تسهيل و تسريع در انجام امور ارباب رجوع و جلوگيري از طولاني شدن پروسه اداري مربوط به پاسخگويي نامه‌هاي واصله ثبتي، باستناد صورتجلسه بررسي پرونده‌هاي اداره املاك 10/2/97 و در صورت رعايت و وجود شرايط ذيل، بدون نياز به طرح موضوع در جلسه بررسي پرونده‌هاي اداره املاك و اخذ مجوز بصورت موردي از شوراي محترم اسلامي شهر، نسبت به اعلام پاسخ نامه‌هاي واصله مبني بر بلامانع بودن اصلاح حدود و مساحتهاي پلاكهاي ثبتي متقاضيان اقدام گردد.

  1. وصول درخواست و يا اعلام بلامانع بودن توسط اداره ثبت اسناد و املاك مبني بر اصلاح حدود ثبتي پلاك مورد نظر
  2. پائين بودن مساحت زمين مورد درخواست، بطوريكه بهاء آن باتوجه به آئين نامه مالي و نصاب معاملات شهرداري، جزء معاملات خرد بوده و برابر اعلام نظر حوزه معاونت شهرسازي و معماري و يا شهرداري منطقه مقدار زمين مورد درخواست جهت ادغام، قابليت صدور مجوز احداث مجزا نداشته باشد.
  3. وصول بهاء زمين مورد درخواست از متقاضي برابر ارزيابي كارشناسي رسمي دادگستري برابر قيمت روز و با مد نظر قرار دادن ارزش افزوده ناشي از ادغام زمين مورد نظر به ملك مشاراليه
  4. اعلام نظر حوزه معاونت شهرسازي و معماري و شهرداري منطقه مربوطه مبني بر عدم تجاوز به معابر و فضاهاي عمومي و تأمين بودن عرض گذر و عدم تجاوز به محدوده پلاكهاي ثبتي مجاور و اعلام بلامانع بودن واگذاري زمين مورد درخواست مطابق آخرين طرح مصوب.

زمين مورد نظر، تنها قابليت ادغام و الحاق به يك پلاك را داشته و همچنين واگذاري زمين مورد نظر صرفاً بشرط ادغام به ملك مربوطه به متقاضي واگذار گردد. (در صورت امكان ادغام به بيش از يك پلاك رعايت ماده 19 قانون نوسازي و عمران شهري الزامي خواهد بود.

* لايحه در خصوص پيشنهاد تملك ملك واقع در طرح تعريض معبر به پلاك ثبتي 2402 متعلق به آقاي صابر نظري و خانم مينا كاظمي با وكالت خانم فريده غديري واقع در خيابان فردوسي- كوچه سقالر- پلاك 118، موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به شرح ذيل به تصويب رسيد.

با توجه به درخواست آقاي صابر نظري و خانم مينا كاظمي با وكالت خانم فريده غديري مالكين پلاك ثتي 2402 واقع در خيابان فردوسي- كوچه سقالر- پلاك 118 مبني بر تعيين تكليف ملك واقع در طرح تعريض معبر به مساحت 35/37 مترمربع با كاربري مسكوني، در نظر است با عنايت به تصميمات متخذه در جلسه بررسي پرونده‌هاي اداره املاك مـورخ 15/11/96، نسبت به تملك پلاك موصوف به ارزش 000/150/336 ريال بر اساس نظريه هيأت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري به شماره 101/ش/97 مورخ 9/2/97 از محل رديف بودجه متفرقه سال 97 اقدام و مبلغ مربوطه در اصلاح و متمم بودجه سالجاري پيش بيني و پادار گردد.

*لايحه در خصوص اختصاص اعتبار جهت بهسازي و ساماندهي حاشيه زنجانرود ، موضوع در جلسه مطرح و با كليات لايحه موافقت شد به شرطي كه ساير سازمانها و ارگانهاي مربوطه همكاري لازم را انجام دهند سپس شهرداري نسبت به ارائه لايحه ساماندهي و بهسازي اقدام نمايد.

 

* لايحه در خصوص پيشنهاد واگذاري يك واحد مغازه از واحدهاي تجاري پاساژ نور متعلق به شهرداري زنجان به سازمان مديريت پسماند از بابت بخشي از بدهي شهرداري منطقه سه، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به شرح ذيل به تصويب رسيد.

در نظر است با توجه به درخواست شهرداري منطقه سه مبني بر واگذاري يك واحد تجاري از واحدهاي مجتمع تجاري نور به سازمان مديريت پسماند بابت بدهي شهرداري منطقه سه، نسبت به واگذاري يك واحد مغازه از واحدهاي تجاري پاساژ نور واقع در طبقه 1+ به شماره واحد 222 و به مساحت 43 متر مربع و ارزش 000/000/760/4 ريال بر اساس ارزيابي شماره 118/م/95 مورخ 23/1/95 هيأت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري اقدام گردد.

* نامه در خصوص پرداخت قيمت زمين واقع در طرح تعريض آقاي محمد حسين محمدي، موضوع در جلسه مطرح و نظر كميسيون به تصويب اعضاء رسيد.

مقرر گرديد :

  1. مقدار عقب نشيني به مساحت (70/104 مترمربع) توسط كارشناس قيمت گذاري و به صاحب سند پرداخت گردد.
  2. شهرداري اقدامات لازمه را در خصوص منتفي شدن مقدار عقب نشيني به مساحت 80/28 مترمربع انجام نموده و در صورت اصرار به عقب نشيني كل ملك نامبرده كارشناسي و تملك گردد.
  3. در غير اينصورت كل ملك تملك گردد و مبلغ به صاحب ملك پرداخت گردد.

* لايحه در خصوص پيشنهاد اخذ مبلغ ريالي مربوط به ارزيابي هيأت سه نفره كارشناسي از آقاي جواد صراطي به وكالت از آقاي سيد حسن ترابي و شركاء مالكين پلاك ثبتي 28/4479 واقع در كيلومتر 2 جاده بيجار در ارتباط با تفكيك صورت گرفته در پلاك صدرالاشاره، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به شرح ذيل به تصويب رسيد.      

با توجه به درخواست آقاي جواد صراطي به وكالت از آقاي سيد حسن ترابي و شركاء مالكين پلاك ثبتي 28/4479 واقع در كيلومتر 2 جاده بيجار مبني بر اخذ پروانه احداث بنا در زمين تفكيكي مورد اشاره، شهرداري زنجان در نظر دارد در اجراي مفاد صورتجلسه بررسي پرونده‌هاي اداره املاك مورخ 10/2/97 و باستناد مفاد صورتجلسه توافق في مابين شهرداري و آقاي صراطي بوكالت از مالكين مشاعي به شماره 8527/2/97/ص مورخ 31/2/97، نسبت به اخذ مبلغ 000/428/421 ريال برابر نظريه هيأت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري به شماره 2229/96 مورخ 30/6/96 از بابت حق و حقوق خود ناشي از تفكيك پلاك فوق الذكر از مالكين اقدام نمايد.

* صورتجلسه در خصوص ارائه گزارش قطعي حسابرسي سال 1394 شهرداري، سازمانهاي تابعه و شوراي اسلامي شهر زنجان، در جلسه مطرح و تصويب شد.

* نامه در خصوص تفريغ بودجه سال 1396 شهرداري، در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي حاضر در جلسه تصويب گرديد.

* نامه‌ها با موضوع تصويب صورتجلسات كميسيون معاملات واگذاري اجراي عمليات جمع آوري و حمل زباله‌هاي شهري و امورات مربوط به انجام خدمات امور شهري مناطق سه گانه شهرداري و فضاي سبز در جلسه مطرح و با اكثريت آراء تصويب شد.

* لايحه در خصوص درخواست تفكيك پلاك ثبتي 1356 به مالكيت آقايان سيد احمد رضايي و كريم محموديها و سيد عبدالله موسوي به سه قطعه بر اساس مصوبه كميسيون ماده پنج واقع در درب پائين امام‌زاده حضرت سيد ابراهيم (ع)، موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به شرح ذيل به تصويب رسيد.

در نظر است باتوجه به درخواست آقايان سيد احمد رضايي و كريم محموديها و سيد عبدالله موسوي مالكين پلاك ثبتي 1356 به مساحت عرصه 82/714 متر مربع واقع در خيابان توحيد روبروي درب پايين امامزاده حضرت سيد ابراهيم (ع) مبني بر تفكيك پلاك موصوف به سه قطعه بر اساس بند 22 مورخ 12/8/95 مصوبه كميسيون محترم ماده پنج و با عنايت به تصميمات متخذه در جلسه بررسي پرونده‌هاي اداره املاك مورخ 20/12/95 نسبت به تفكيك پلاك موصوف به سه قطعه با اخذ پنج درصد ارزش زمين به مبلغ 100/888/271/1 ريال بر اساس نظريه هيأت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري به شماره 118/96 مورخ 30/11/96 باتوجه به اجراي معبر 6 متري در ضلع جنوبي به مساحت 15/117 متر مربع و همچنين تعريض ضلع غربي به مساحت 85/20 متر مربع (بر اساس مصوبه كميسيون ماده پنج صدرالاشاره) اقدام گردد.

* لايحه در خصوص درخواست بنياد مسكن انقلاب اسلامي زنجان مبني بر تجميع و تفكيك سه قطعه زمين تحت پلاكهاي ثبتي 830، 829 و 828/5300 واقع در خيابان 17 شهريور- انتهاي خيابان شهيد قدوسي، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به شرح ذيل به تصويب رسيد.   

برابر درخواست اداره كل بنياد مسكن انقلاب استان مالك سه قطعه زمين تحت پلاكهاي ثبتي 830، 829 و 828/5300 واقع در خيابان 17 شهريور- انتهاي خيابان شهيد قدوسي مجموعاً به مساحت 49/4536 متر مربع مبني بر تجميع، تفكيك و تغيير كاربري آن به صورت 18 قطعه مسكوني و 7 قطعه تجاري و يك قطعه تجاري و يك قطعه خدمات محله و يك قطعه فضاي سبز و معبر برابر بند 27 مصوبه مورخ 25/6/96 كميسيون محترم ماده پنج، ضمن تأييد صورتجلسه توافق شماره 1456/1/97/ص مورخ 22/1/97 في مابين شهرداري و اداره كل مذكور، در نظر است مطابق تصميمات متخذه در جلسه بررسي پرونده‌هاي اداره املاك مورخ 6/8/96 و صورتجلسه توافق مورد اشاره، پس از تحويل كليه معابر، شوارع و فضاهاي عمومي بصورت رايگان بنام شهرداري زنجان، از بابت تفكيك و تغيير كاربري قطعات مورد نظر مطابق مصوبه كميسيون ماده پنج، نسبت به اخذ 25 درصد از خالص قطعات تفكيكي تجاري و مسكوني به عنوان حق و حقوقي شهرداري بر اساس نظريه ارزيابي هيأت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري به شماره 297/96/ش‌م مورخ 12/11/96 به صورت پنج قطعه از قطعات تفكيكي بر اساس نقشه ممهور به مهر دبيرخانه كميسيون ماده پنج (پيوستي) به شرح: (1 : قطعه شماره 2 با كاربري تجاري به مساحت 15/20 مترمربع 2: سه قطعه مسكوني به شماره 11 به مساحت 58/187 مترمربع و شماره 17 به مساحت 42/194 و شماره 18 به مساحت 44/193 متر مربع 3: قطعه شماره 19 به مساحت 44/391 متر مربع با كاربري خدمات محله از بنياد مسكن انقلاب اسلامي اخذ و سپس از سوي شهرداري نسبت به ممهور نمودن طرح مصوبه به مهر ماده 101 و ارسال پرونده به اداره ثبت اسناد بمنظور تنظيم صورتمجلس تفكيك قطعات مورد نظر با الزام انتقال اسناد مالكيت قطعات سهم شهرداري، بنام شهرداري زنجان اقدام گردد.

* نامه درخواست تصويب مناقصه واگذاري امور خدماتي شهرداري زنجان به شركت پاك كار در جلسه مطرح و بدون افزايش نيرو نسبت به وضع موجود بلامانع مي‌باشد.

* لايحه در خصوص مساعدت مالي به مركز جامع توانبخشي و درمان بيماران رواني مزمن "حكيم زنجان" ، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به شرح ذيل به تصويب رسيد.      

در نظر است با پرداخت مبلغ 000/000/50 (پنجاه ميليون) ريال مساعدت مالي از محل ماده 17 رديف 41701 كمك به مؤسسات عام المنفعه و با رعايت بند 8 دستورالعمل نحوه هزينه كرد مواد 16 و 17 بودجه شهرداري ابلاغي به شماره 55613 مورخ 6/11/95 وزارت كشور از فعاليت‌هاي مركز جامع توانبخشي و درمان بيماران رواني مزمن "حكيم زنجان" حمايت نمايد.

* لايحه در خصوص مساعدت مالي به كانون هموفيلي ايران شعبه زنجان ، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به شرح ذيل به تصويب رسيد.      

در نظر است با پرداخت مبلغ 000/000/50 (پنجاه ميليون) ريال مساعدت مالي از محل ماده 17 رديف 41701 كمك به مؤسسات عام المنفعه و با رعايت بند 8 دستورالعمل نحوه هزينه كرد مواد 16 و 17 بودجه شهرداري ابلاغي به شماره 55613 مورخ 6/11/95 وزارت كشور از فعاليت‌هاي كانون هموفيلي ايران شعبه زنجان حمايت نمايد.

* نامه با موضوع تصويب نرخ خودروهاي سرويس دانش آموزي در جلسه مطرح و با افزايش 15 درصدي نرخ نسبت به سال گذشته به اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه تصويب گرديد.

* لايحه در خصوص ايجاد رديف بودجه جهت زيرسازي و روكش آسفالت معابر پارك گلستان، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذيل به تصويب رسيد.

در نظر است به منظور اصلاح رديف بودجه جهت زيرسازي و روكش آسفالت معابر پارك گلستان به شرح جدول ذيل اقدام و در اصلاح و متمم بودجه سالجاري پادار و لحاظ گردد :

رديف

عنوان پروژه مصوب

كد پروژه

مبلغ مصوب سال 97

پيشنهادات اصلاحي

جمع اعتبار باقيمانده

بودجه داخلي

بودجه استاني

جديد

كاهش

افزايش

كاهش

افزايش

1

زيرسازي و آسفالت پارك گلستان

3301106

-

500/2

-

-

-

-

500/2

2

ساماندهي گورستان قديمي واقع در بيسيم

3501093

500/2

-

500/2

-

-

-

0

جمع

000/5

500/2

000/3

000/3

-

-

500/2

 

 

* نامه با موضوع تملك 2 دانگ مشاع از 6 دانگ يك قطعه زمين تحت پلاك ثبتي 4253 ضلع جنوب شرقي مزار بالا به ماليك وراث آقاي ابوالفضل خشبي در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاء حاضر در جلسه موافقت شد.

* مصوبات كميته حسابرسي در مورخه 4/5/1397 در خصوص گزارش حسابرسي سال 1395 شهرداري و بررسي نظام عملكردي حوزه حسابرسي شهرداري زنجان و سازمانهاي تابعه، در جلسه مطرح و تأييد گرديد.

* لايحه در خصوص پيشنهاد واگذاري باقيمانده از ملك متعلق به شهرداري از پلاك ثبتي 2365 به مساحت 93/26 مترمربع جهت ادغام به ملك متعلق به آقاي علي فتحي تحت پلاك ثبتي به شماره 1/2365 واقع در خيابان طالقاني- سرچشمه- كوچه اعتماد امين ، موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به شرح ذيل به تصويب رسيد.

شهرداري زنجان در نظر دارد باتوجه به درخواست آقاي علي فتحي مالك 1/2365 (موضوع نامه شماره 7410- 3/10/9/ص مورخ 5/5/96 شهرداري منطقه 3) واقع در خيابان طالقاني- سرچشمه- كوچه اعتماد امين- مبني بر خريداري مقدار مساحت باقيمانده از پلاك ثبتي 2365 متعلق به شهرداري زنجان جهت ادغام به ملك خود و باتوجه به شكل هندسي و عدم امكان صدور پروانه ساختماني مجزا براي باقيمانده ملك متعلق به شهرداري، نسبت به واگذاري مقدار مساحت 93/26 متر مربع با لحاظ ارزش افزوده ناشي از ادغام پلاك مذكور به ارزش 000/000/050/1 ريال بر اساس ارزيابي هيأت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري به شماره 7-96 مورخ 4/9/96 و بر مبناي مفاد نامه شماره 4476/103/ش مورخ 5/12/96 شوراي محترم اسلامي شهر، صرفاً جهت ادغام به پلاك ثبتي 1/2365 به آقاي علي فتحي اقدام نمايد.

* نامه در خصوص مساعدت مالي به هيئت كونگ فو به مبلغ 000/000/50 ريال موافقت شد.

*لايحه در خصوص درخواست تجديد نظر در قيمت بليط سه دستگاه بازي شهربازي شماره يك، موضوع در جلسه مطرح و مخالفت شد.

*لايحه در خصوص تفويض اختيار به رؤساي ادارات امور مالي مناطق، موضوع در جلسه مطرح و مخالفت گرديد.

* لايحه در خصوص درخواست وراث مرحوم محرمعلي غربتي و خانم بهجت داداشي مالكين ملك به پلاك ثبتي 4254 با كد نوسازي 17-38-12-3 واقع در خيابان توحيد، خيابان حر پلاك آبي 14 جهت ادغام مجدد مقدار مساحت 22/39 متر مربع مساحت كسر شده اوليه از پلاك 4254 به ملك مذكور، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به شرح ذيل به تصويب رسيد.

شهرداري زنجان در نظر دارد باتوجه به درخواست وراث مرحوم محرمعلي غربتي و خانم بهجت داداشي مالكين ملك به پلاك ثبتي 4254 با كد نوسازي 17-38-12-3 واقع در خيابان توحيد، خيابان حر پلاك آبي 14 مبني بر درخواست ادغام مجدد مقدار مساحت 22/39 مترمربع مساحت كسر شده اوليه از پلاك 4254 به ملك مذكور (موضوع نامه شماره 20702-3/10/96/ص مورخ 28/11/96 شهرداري منطقه سه) و باتوجه به تصميمات متخذه در جلسه بررسي پرونده‌هاي اداره املاك مورخ 10/2/97 با اخذ تعهد محضري از نامبردگان مبني بر سلب هرگونه اعتراض در ارتباط با واقع گرديدن مقدار مساحت مورد نظر در حريم سيلاب ناشي از تغييرات احتمالي حريم كانال از سوي سازمان آب و ملزم بودن نامبردگان مبني بر آزادسازي بدون قيد و شرط محل موصوف در صورت تغييرات احتمالي حريم و با عنايت به مسكوني بودن كاربري محل برابر طرح تفصيلي سال 88 و با رعايت حقوق پلاكهاي مجاور و رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوطه، از سوي اداره امالك مقدار زمين مورد درخواست با اخذ مبلغ آن به ارزش 000/080/549 ريال برابر نظريه كارشناسي رسمي دادگستري به شماره 107/97 مورخ 12/4/97 صرفاً جهت ادغام به پلاك مذكور به نامبردگان اقدام نمايد.

* لايحه در خصوص جابجائي اعتبار در رديف 41607 وظيفه خدمات شهري بوجه مصوب سال 1397، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاي محترم حاضر در جلسه به شرح ذيل به تصويب رسيد.

در نظر است باتوجه به انحلال سازمان اتوبوسراني و انتقال كاركنان اين سازمان به سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر جهت پرداخت بيمه 4 درصد مشاغل سخت و زيان آور سنوات پايان خدمت و بازنشستگي پرسنل سازمان مذكور در مدت اشتغال در سازمان اتوبوسراني و بدهي بيمه به سازمان فوق به تأمين اجتماعي نسبت به افزايش اعتبار رديف كمك به ساير سازمان‌ها به شرح جدول ذيل اقدام و در اصلاح و متمم بودجه سالجاري از محل مازاد درآمد و يا جابجايي اعتبار پادار و لحاظ گردد.

رديف

عنوان پروژه مصوب

كد جزء

مبلغ مصوب سال 97

وظيفه خدمات شهري

جمع اعتبار

افزايش

كاهش

1

كمك به ساير مؤسسات وابسته

41607

000/131

000/9

-

000/140

 

 

* طرح نايب رئيس شورا و كميسيون توسعه عمران و محيط زيست شهري شورا در خصوص پيشنهاد نشست چند جانبه دستگاههاي اجرايي با هدف تدوين سند راهبردي بهينه سازي مصرف حاملهاي انرژي در طراحي و نظارت و صدور پايانكار براي ساخت و سازهاي شهري، موضوع در جلسه مطرح و موافقت گرديد.

* طرح در خصوص تأمين اعتبار لازم از محل 41607 بودجه شهرداري (كمك به مؤسسات وابسته به شهرداري) به مبلغ 000/000/000/30 ريال (سي ميليارد ريال) براي اجراي موفق طرح ساماندهي خطوط اتوبوسراني در جلسه مطرح و ضمن موافقت با كليات طرح مقرر گرديد شهرداري جزئيات اجرايي را با تعريف مكانيزم‌هاي لازم تدوين نمايد.

* نامه در خصوص اختصاص رديف بودجه جهت ترميم ديوار سنگي سايان و كانال شبنم كوي فرهنگ، موضوع در جلسه مطرح و به تصويب رسيد.

با عنايت به لزوم ترميم ديوار حايل سنگي احداث شده در سايان كه در حال ريزش بوده و احتمال بروز خطرات جاني و مالي براي ساكنين پلاكهاي مجاور نيز متصور مي باشد و همچنين نظر به ضرورت مرمت و بازسازي كانال شبنم كوي فرهنگ كه بارشهاي سيلابي باعث تخريب و ريزش آن گرديده است،‌در نظر مطابق بند 17 از تبصره‌هاي الحاقي بودجه مصوب و به شرح جدول ذيل نسبت به تأمين اعتبار موارد فوق الذكر و پادار نمودن و لحاظ آن در اصلاح و متمم بودجه در پايان سال اقدام گردد.

عنوان پروژه

اعتبار مورد نياز

محل تأمين اعتبار

ترميم ديوار حايل سنگي سايان

000/000/500/3 ريال

منطقه 2

ترميم كانال شبنم كوي فرهنگ

000/000/500/1 ريال

منطقه 1

 

 

 


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2070