کمیسیون شهرسازی و معماری

1400/12/25
16/03/2022 04:36:04 ب.ظ


🔷️کمیسیون شهرسازی و معماری  
🔻رئیس کمیسیون : مهدی طالب 
🔻نایب رئیس کمیسیون : سعید نجفی
🔻منشی کمیسیون: داوود حسنی
🔴اعضای کمیسیون:  مجید ناصحی مقدم - -مهدی طالب - خانم ابوبصیر

نویسنده:Admin -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 123