شصت و چهارمین جلسه رسمي شوراي اسالمي شهر زنجان

1401/10/10
28/01/2023 09:58:12 ب.ظ


شصت و چهارمین جلسه رسمي شوراي اسالمي شهر زنجان روز دوشنبه مورخه 1401/10/05 رأس ساعت 01 صبح به رياست جناب آقاي مجید ناصحي مقدم با حضور اعضاي محترم شورا همچنین معاون محترم مالي و اقتصادي شهرداري با تالوت آياتي از كالم اهلل مجید در محل سالن جلسات  شورا برگزار شد.

مصوبات جلسه رسمی شصت چهارم

نویسنده:admin1 -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 230