کمیسیون برنامه، بودجه، سرمایه گذاری و امور حقوقی شورا

عصر روز ‌یکشنبه در تاریخ ۱۳ اسفند ماه سال جاری جلسه کمیسیون برنامه، بودجه، سرمایه گذاری و امور حقوقی شورا برگز ...

بازدید

بازدید از وضعیت پیشرفت پروژه عمرانی محور شهیدان کریمی

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا

صبح روز یکشنبه در تاریخ ۱۳ اسفند ماه سال جاری، جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا برگزار شد

اعضای شورا