عملکرد شورا

عملکرد شورا در هفته ای که گذشت (از 4الی 10آذر)

بازدید

بازدید از موسسه مهدویت اصفهان

تلفیق کمیسیون های تخصصی شورا

تلفیق کمیسیون های تخصصی شورا صبح روز پنجشنبه مورخ 9 آذر ماه 1402 برگزار شد

اعضای شورا