جلسه کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست

صبح روز 14 شهریور 1401 کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست با دستور کار طرح و بررسی نامه و لوایح ارسالی به کمیسون برگزار شد.

جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا

جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا با دستور کار طرح و بررسی لوایح و نامه های ارسالی به کمیسون در سالن جلسات شورا برگزار شد

جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی

جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی با دستور کار طرح و بررسی لوایح و نامه های ارسالی به کمیسیون برگزار شد.