امنیت و آرامش حاکم بر کشور مرهون از خودگذشتگی شهدا است

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان گفت: امروزه ارامش و امنیت حاکم بر کشور ، مرهون ایثار و از خود گذشتگی شهدا می باشد.

بودجه سال 1397 شهرداری به شورای اسلامی شهر زنجان تقدیم شد

بودجه سال 1397 شهرداری زنجان در مهلت قانونی و در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر زنجان تقدیم این شورا شد.

رويكرد شوراي پنچم اسلامي شهر زنجان تقويت سرمايه گذاري در پروژه هاي شهري است

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: رویکرد اعضاي شوراي اسلامي شهر تقویت سرمایه‌گذاری و تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصي جهت مشاركت در پروژه هاي شهري است.