مراسم بزرگداشت

مراسم بزرگداشت رییس جمهور شهید آیت الله دکتر رییسی

کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری

کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر زنجان در تاریخ 31 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد

کمیسیون نظارت و پیگیری شورا

جلسه کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر زنجان در تاریخ 31 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد

اعضای شورا