اجرای طرح جدید جمع آوری زباله نباید منجر به افزایش...

رئیس شورای شهر زنجان با بیان اینکه اجرای طرح جدید جمع آوری زباله نباید منجر به افزایش زباله گردی در زنجان شود ادامه داد

برخی از روستاهای شهرستان زنجان با کپسول و پیت نفت ...

رییس شورای اسلامی شهرستان زنجان اظهار داشت برخی از روستاهای شهرستان زنجان با کپسول و پیت نفت تامین سوخت می کنند

پروژه‌ها در راستای توسعه شهری اجرا می‌شود

رییس شورای اسلامی شهر زنجان گفت: پروژه‌ها در راستای توسعه شهری اجرا می‌شود.