مصوبات


مصوبات سه ماهه دوم سال 97 شورای اسلامی شهر زنجان

1397/07/11

مصوبات سه ماهه دوم سال 97 شورای اسلامی شهر زنجان -- ادامه


مصوبات سه ماهه اول سال 97 شورای اسلامی شهر زنجان

1397/04/28

مصوبات سه ماهه اول سال 97 شورای اسلامی شهر زنجان -- ادامه


مصوبات دي ماه و بهمن ماه 94 شورای اسلامی شهر زنجان

1394/12/27

مصوبات دي ماه و بهمن ماه 94 شورای اسلامی شهر زنجان -- ادامه


مصوبات آبان ماه و آذر ماه 94 شورای اسلامی شهر زنجان

1394/12/12

مصوبات آبان ماه و آذر ماه 94 شورای اسلامی شهر زنجان -- ادامه


مصوبات مهرماه 94 شورای اسلامی شهر زنجان

1394/08/04

مصوبات جلسه رسمی و علنی مهرماه 94 شورای اسلامی شهر زنجان -- ادامه


مصوبات ابلاغي از سوي شوراي اسلامي شهر به شهرداري زنجان(نيمه اول 94)

1394/07/03

مصوبات ابلاغي از سوي شوراي اسلامي شهر به شهرداري زنجان(نيمه اول 94) -- ادامه