شصت و هفتمین جلسه رسمي شوراي اسالمي شهر زنجان

1401/11/4
28/01/2023 09:52:27 ب.ظ


شصت و هفتمین جلسه رسمي شوراي اسالمي شهر زنجان روز سه شنبه مورخه 4/11/1401 رأس ساعت 9 صبح به رياست جناب آقاي مجید ناصحي مقدم با حضور اعضاي محترم شورا همچنین شهردار محترم و معاون مالي و اقتصادي شهرداري با تالوت آياتي از كالم اهلل مجید در محل سالن جلسات شورا برگزار شد. 


مصوبات جلسه رسمی شصت هفتم

نویسنده:admin1 -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 227